Problematika dětských hřišť v Olomouci

 
 
Problematika dětských hřišť v Olomouci
Monika Prucková
Bakalářská práce
2009
 
 
ABSTRAKT
Tématem této bakalářské práce je Problematika dětských hřišť v Olomouci. Práce je
rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením
základních pojmů jako je veřejná správa, státní správa a samospráva. Dále je zde
představen Magistrát města Olomouce. Praktická část obsahuje úvod do problematiky
dětských hřišť. Velká část je věnována dotazníkovému šetření potřebnosti dětských hřišť,
jejich vyhovujícímu počtu a vybavenosti pro veřejnost a nákladnosti na pořízení herních
prvků, jejich údržbu a opravu v rámci rozpočtu města Olomouce. Závěr práce se zabývá
vyhodnocováním analýzy potřebnosti dětských hřišť a interpretací zjištěných výsledků.
Klíčová slova: Dětská hřiště, herní prvky, veřejná správa, obec, statutární město, magistrát,
dotazník, analýza, normy.
ABSTRACT
The theme of this bachelor thesis is Questions of children’s playground in Olomouc. This
work has two parts - the theoretical part and the practical part. In the theoretical part is
staking out of fundamental terms, for example: public administration, state administration
and autonomy. The municipal authorities are in this part introducing. The practical part
includes introduction to questions of children’s playground. Questionnaire‘s survey of
necessity of children’s playground, theirs number of satisfactory and facilities for the
general. In the end of the theses are interpretation analysis questions of children’s
playground and explication of ascertained outcome.
Keywords: children’s playground, game components, public administration, municipality,
municipal authorities, questionnaire, analysis, standard specifications.
Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí práce Ing. Jitce Štěpánkové za rady,
připomínky a podněty, které mi poskytla při vypracování bakalářské práce.
OBSAH
ÚVOD....................................................................................................................................8
I TEORETICKÁ ČÁST ...............................................................................................9
1 OBECNÉ POJMOVÉ VYMEZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY ..................................10
1.1 POJMY STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA ...............................................................10
1.1.1 Státní správa .................................................................................................10
1.1.2 Samospráva ..................................................................................................11
1.2 VYMEZENÍ POJMŮ KRAJ A OBEC............................................................................11
1.2.1 Kraj...............................................................................................................11
1.2.2 Obec .............................................................................................................12
1.3 SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST....................................................................................12
1.4 PŘENESENÁ PŮSOBNOST OBCE..............................................................................12
2 STATUTÁRNÍ MĚSTO..........................................................................................14
2.1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC............................................................................15
3 MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE...................................................................18
II ANALYTICKÁ ČÁST.............................................................................................21
4 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ....................................................................22
4.1 ODDĚLENÍ PÉČE O ZELEŇ......................................................................................22
5 ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE......................................................................24
5.1.1 Oddělení koncepce zeleně a rekreace...........................................................24
6 PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ..............................................................27
6.1 JAKÁ JE DEFINICE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A PÍSKOVIŠTĚ?.............................................27
6.1.1 Dětské hřiště.................................................................................................27
6.1.2 Pískoviště .....................................................................................................28
6.2 HERNÍ PRVKY V DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH...................................................................28
6.2.1 Skluzavka .....................................................................................................28
6.2.2 Houpačka......................................................................................................29
7 NORMY EN 1176 A EN 1177 .................................................................................30
7.1 PŘEDMĚT NORMY EN 1177 ..................................................................................31
7.1.1 Definice: .......................................................................................................31
7.1.2 Bezpečnostní požadavky..............................................................................31
7.1.3 Zkušební metody..........................................................................................32
7.1.4 Důležitá opatření vycházející z ČSN EN 1177: ...........................................33
7.2 PŘEDMĚT NORMY ČSN EN 1176 .........................................................................33
7.2.1 Důležité pokyny vycházející z normy ČSN EN 1176 ..................................33
7.2.2 Kontrola: ......................................................................................................34
7.2.3 Údržba: .........................................................................................................36
7.3 VYHLÁŠKA Č. 135/2004 SB..................................................................................38
8 ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ .................................................41
9 POTŘEBNOST DĚTSKÝCH HŘIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE......42
9.1 NÁVRHY NA UMÍSTĚNÍ 12 DĚTSKÝCH HŘIŠŤ .........................................43
10 ŠETŘENÍ A ANALÝZA POTŘEBNOSTI DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
VE MĚSTĚ OLOMOUCI .......................................................................................46
11 METODA VLASTNÍHO VÝZKUMU.................................................................47
12 ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ............................................48
12.1 CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO SOUBORU........................................................48
13 ANALÝZA A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH DAT.........................................52
13.1 ANALÝZA DOSTATEČNOSTI DĚTSKÝCH HŘIŠŤ V OKOLÍ BYDLIŠTĚ
RESPONDENTŮ ......................................................................................................52
13.2 ANALÝZA SPOKOJENOSTI SE STAVEM DĚTSKÝCH HŘIŠŤ V OKOLÍ BYDLIŠTĚ ..........57
13.3 ANALÝZA VÝSKYTU VANDALISMU NA MOBILIÁŘI A HERNÍCH PRVCÍCH ................62
13.4 ANALÝZA VHODNOSTI DOPLNĚNÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ O DALŠÍ HERNÍ PRVKY...........67
13.5 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ ......................................................78
ZÁVĚR ...............................................................................................................................79
RESÜMEE..........................................................................................................................80
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..............................................................................81
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK.....................................................84
SEZNAM OBRÁZKŮ.......................................................................................................86
SEZNAM TABULEK........................................................................................................87
SEZNAM GRAFŮ.............................................................................................................89
SEZNAM PŘÍLOH............................................................................................................91
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8
ÚVOD
Moji dlouhodobou odbornou praxi jsem absolvovala na Magistrátu města Olomouce
na odboru životního prostředí, oddělení péče o zeleň.. Zde mi bylo také nabídnuto téma
bakalářské práce Problematika dětských hřišť ve městě Olomouci.
V rámci bakalářské práce jsem se seznámila se strukturou Magistrátu města Olomouce
a náplní práce odboru životního prostředí a odboru koncepce a rozvoje. V rámci praxe byla
navázána spolupráce s pracovníky Magistrátu města Olomouce, kteří zastupují samosprávu
i státní správu. Tyto poznatky jsem směřovala k zadanému tématu bakalářské práce.
Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnocení problematiky dětských hřišť, jejich
vyhovujícího počtu a vybavenosti pro veřejnost a nákladnosti na pořízení herních prvků,
jejich údržbu a opravu v rámci rozpočtu města Olomouce.
Hry na dětských hřištích a pískovištích probouzejí v dětech představivost. Děti se zde
mohou volně pohybovat, využívat všechny herní prvky k uspokojování svých nálad a
nápadů. Podle psychologů se děti při hře učí hledat sebe sama. Je proto důležité, aby ve
všech lokalitách města Olomouce byl nejen dostatečný počet dětských hřišť, na kterých by
se mohli děti seberealizovat, ale i postačující množství certifikovaných herních prvků, které
by byly umístěny v příjemném prostředí, beze stop jakéhokoli nesmyslného jednání
vandalů. Podle těchto skutečností jsem také zpracovávala dotazníkové šetření.
V teoretické části mé bakalářské práce je nejprve stručné vymezení pojmů jako jsou
veřejná správa, samospráva, kraj, obec a statutární město. Následně je krátce představeno
statutární město Olomouc. V praktické části podrobněji popisuji kompetence a pravomoci
odboru koncepce a rozvoje a odboru životního prostředí. Dále je zde definováno také
několik pojmů týkající se dětských hřišť a pískovišť. Důležitou součástí jsou i platné
normy a vyhlášky, podle kterých se zřizovatelé dětských hřišť musí řídit. Velký díl
praktické části je věnován samotné analýze potřebnosti dětských hřišť, kterou jsem
provedla formou dotazníkového šetření. Vedle informační kampaně a demografického
průzkumu v rámci projektu „Pískoviště na našem sídlišti“, který byl zpracován Centrem
pro komunitní práci střední Morava v letech 2004 – 2005, můj průzkum zhodnotil
potřebnost rozšíření a obnovy herních ploch v sídlištní a bytové zástavě na území města
Olomouce. V závěru práce následuje po zpracování a vyhodnocení dotazníků interpretace
získaných dat.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 9
I. TEORETICKÁ ČÁST
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 10
1 OBECNÉ POJMOVÉ VYMEZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
Veřejná správa označuje činnost, kterou vykonávají správní úřady a orgány územní
nebo zájmové samosprávy na základě zákonů. Veřejná správa slouží k označování
specificky pojaté správy veřejných záležitostí ve společnosti organizované ve stát, a to jako
projevu realizace výkonné moci ve státě na jedné straně a na straně druhé jako specifického
projevu postavení moci samosprávné. Veřejná správa je souhrnným pojmem, který
zahrnuje státní správu a samosprávu. [5, 6]
1.1 Pojmy státní správa a samospráva
1.1.1 Státní správa
Státní správa je veřejnou správou uskutečňovanou státem, přičemž v každé
společnosti zorganizované ve stát je státní správa nezastupitelnou součástí veřejné správy.
Je odvozována od samotné podstaty, postavení a poslání státu, od podstaty a způsobů
realizace státní moci. Svým charakterem je státní správa zvláštním druhem společenského
řízení, uskutečňovaného státem.
Státní správa představuje jednu z forem činnosti státu, a to formu, jejímž posláním
je realizace výkonné moci státu. Svou povahou je státní správa organizující a mocenskoochrannou
činností státu, která v sobě spojuje jednak prvky klasického řízení a dále prvky
regulace. Státní správa se realizuje ve vztazích, v nichž na jedné straně vystupují státní
orgány, které tuto činnost vykonávají, a na straně druhé objekty působení státní správy,
vůči nimž je tato správa vykonávána jako státně mocenská činnost.
Státní správa tak ve své činnosti zahrnuje pravomoc sloužící k výkonu obsahu zákonů
i když dochází k určité provázanosti na obsah obecně závazných předpisů samosprávy.
[5, 6]
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11
1.1.2 Samospráva
Samospráva je veřejnou správou uskutečňovanou jinými veřejnoprávními subjekty
než státem. Jedná se o subjekty korporativního charakteru, označované jako veřejnoprávní
korporace.
Výhodou samosprávy je, že je blíže spravovanému subjektu než vnější a centrální řízení,
a proto by měla být při zabezpečování lokálních či zájmově vymezených záležitostí
efektivnější a levnější. [5, 6]
1.2 Vymezení pojmů kraj a obec
1.2.1 Kraj
Kraje jsou platnou právní úpravou vnímány jednak jako správní obvody a dále jako
tzv. vyšší územní samosprávné celky.
Podle zákona č. 129/2000 Sb. je kraj územním společenstvím občanů, které má právo
na samosprávu.
Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené
zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů
vyplývající.
Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje. Dalšími orgány kraje jsou rada kraje,
hejtman kraje a krajský úřad.
Kraj spravuje své záležitosti samostatně ("samostatná působnost"). Státní orgány mohou
do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem,
který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být též omezen zákonem.
Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům kraje, vykonávají orgány kraje
jako svou přenesenou působnost. Kraj je při výkonu státní správy správním obvodem. Kraj
je povinen zabezpečit výkon přenesené působnosti. [9]
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 12
1.2.2 Obec
Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je obec základním územním samosprávným
společenstvím občanů, tvořící územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích
svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce,
starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Město je samostatně spravováno
zastupitelstvem města. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení
z řad členů zastupitelstva obce. [8]
1.3 Samostatná působnost
U samostatné působnosti obec spravuje svoje záležitosti samostatně, přičemž je vázána
jen zákony a obecně závaznými právními předpisy, vydanými ústředními orgány k jejich
provedení.
Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejich občanů,
pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo nejde o výkon v přenesené působnosti
nebo záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.
Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče
a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení,
ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání,
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. [8]
1.4 Přenesená působnost obce
U přenesené působnosti jde o výkon státní správy, který stát nerealizuje přímo svými
orgány, ale nepřímo, a to prostřednictvím obcí a jejich orgánů.
Obce se člení podle činností, které v nich jejich úřady vykonávají:
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13
a) obce s výkonem správy v základním rozsahu – jsou obvykle obce s obecním úřadem
plnícím základní samosprávnou funkci. Jsou to obce s malým počtem obyvatel, kde má
obecní úřad jednoduchou organizační strukturu a nezřizuje odbory.
b) obce s pověřenými obecními úřady (obce s výkonem přenesené působnosti) - pověřený
obecní úřad je orgán obce, který vykonává přenesenou působnost pro více obcí
ve správních obvodech. Obec s pověřeným obecním úřadem je obec, na kterou stát přenáší
část svých pravomocí (vykonávají státní správu v přenesené působnosti), ovšem
ne v takovém rozsahu, v jakém ji přenáší na obec s rozšířenou působností. Je to tedy obec
menší, než obec s rozšířenou působností, a vždy spadá do správního obvodu nějaké obce
s rozšířenou působností.
c) obce s rozšířenou působností - obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí
vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem
výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí
i obce s pověřeným úřadem. [8]
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 14
2 STATUTÁRNÍ MĚSTO
Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány
statutárního města jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města.
Statutární město může svěřit statutem městskému obvodu nebo městské části na úseku
samostatné působnosti zejména
- schvalování programu rozvoje městského obvodu nebo městské části,
- rozhodování o majetkoprávních úkonech uvedených v § 133 odstavec 1,
- zřizování trvalých a dočasných fondů městského obvodu a městské části,
- ukládání pokut podle § 58,
- výkon funkce zaměstnavatele pro zaměstnance zařazené do úřadu městského
obvodu nebo úřadu městské části nebo organizační složky městského obvodu nebo
městské části.
Orgány statutárních měst vykonávají přenesenou působnost, která je zákonem svěřena
pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.
Ve statutárním městě plní funkci starosty primátor. Primátor zastupuje město navenek.
Ve statutárním městě plní funkci místostarosty (místostarostů) náměstek (náměstci)
primátora.
Ve statutárním městě se zřizuje funkce tajemníka magistrátu, který je zaměstnancem města.
Tajemníka magistrátu jmenuje a odvolává primátor se souhlasem ředitele krajského úřadu
a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů. Bez souhlasu ředitele krajského úřadu
je jmenování a odvolání tajemníka magistrátu neplatné.
V městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst
vykonává působnost magistrát.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 15
Všechny písemnosti vyhotovené orgánem statutárního města týkající se samostatné
působnosti tohoto města se v záhlaví označují slovy "statutární město" s uvedením názvu
města a orgánu, který písemnost vyhotovil.
Všechny písemnosti vyhotovené orgánem statutárního města týkající se přenesené
působnosti tohoto města, s výjimkou nařízení města, se v záhlaví označují slovy "Magistrát
města" s uvedením názvu města a názvu odboru, který písemnost vyhotovil. [8]
2.1 Statutární město Olomouc
Olomouc je statutárním městem na střední Moravě a centrem Olomouckého kraje.
Ve městě o rozloze 10 336 ha žije 102 255 obyvatel. Jedná se tedy o páté největší město
České republiky. Střed města leží v nadmořské výšce 219 metrů nad mořem
na zeměpisných souřadnicích 49°45´ severní šířky a 17°15´ východní délky.
Z ekonomického pohledu je město možné charakterizovat jako průmyslové s rozvíjejícími
se službami. Díky vhodné poloze, hospodářské tradici i kvalifikované pracovní síle má
město výrazný potenciál růstu.
Obr. 1. Olomouc – Horní náměstí [27]
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 16
Od 1. 1. 2001 je Olomouc centrem Olomouckého kraje a tedy i sídlem Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj je vymezený pěti okresy: Olomouc, Prostějov,
Přerov, Šumperk a Jeseník. Velikostí zaujímá kraj 6,7 % rozlohy České Republiky a osmé
pořadí mezi čtrnácti kraji, podle počtu obyvatel je na šestém místě.
Obr. 2. Geografická mapa Olomouckého kraje [28]
Olomouc se člení na 26 částí města (zároveň katastrální území), v podstatě odpovídající
původním historickým obcím, i když katastrální hranice se již poněkud liší.
Členění města Olomouce
1. Bělidla
2. Černovír
3. Droždín
4. Hejčín
5. Hodolany
6. Holice
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17
7. Chomoutov
8. Chválkovice
9. Klášterní Hradisko
10. Lazce
11. Lošov
12. Nedvězí u Olomouce
13. Nemilany
14. Neředín
15. Nová Ulice
16. Nové Sady u Olomouce
17. Nový Svět u Olomouce
18. Olomouc – město
19. Pavlovičky
20. Povel
21. Radíkov
22. Řepčín
23. Slavonín
24. Svatý Kopeček
25. Topolany
26. Týneček
[31]
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 18
3 MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
Územní rozsah rozšířené působnosti statutárního města Olomouce:
- města: Olomouc, Velká Bystřice,
- obce: Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice,
Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy,
Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov),
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Grygov, Hlubočky
(část Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín,
Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kožušany-Tážaly
(část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš,
Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Náměšť na Hané,
Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky,
Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce,
Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice
(část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec
(část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Velký Újezd, Věrovany (část Nenakonice,
Rakodavy, Věrovany), vojenský újezd Libavá.
Zastupitelstvo obce je sdružení občanů města Olomouce, kteří si ze svého středu volí své
zástupce, kteří je budou po čtyřleté volební období zastupovat při spravování městských
záležitostí. Statutární město Olomouc je právnickou osobou a vystupuje tedy v právních
vztazích svým jménem a na svou odpovědnost.
Město je spravováno Zastupitelstvem města Olomouce, které je nejvyšším orgánem
v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do obecních
zastupitelstev. Zastupitelstvo města Olomouce má celkem 45 členů a schází se zpravidla
nejméně 1x za tři měsíce. Výkonným orgánem v samostatné působnosti je Rada města
Olomouce, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Olomouce má 11 členů
a schází se zpravidla 1x za 14 dní.
Podle zákona o obcích má město Olomouc postavení statutárního města. Statutární město
Olomouc zastupuje navenek primátor, který je volen zastupitelstvem města, popř.města
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 19
zastupují ve stanoveném rozsahu náměstci primátora.Všechny tyto funkce jsou zastávány
zástupci zvolenými občany. Dalším orgánem statutárního města je magistrát.
Magistrát města Olomouce je tvořen primátorem, jeho náměstky, tajemníkem
a zaměstnanci statutárního města zařazenými do magistrátu. Nadřízený všem
zaměstnancům zařazeným do magistrátu je tajemník, který plní funkci statutárního orgánu
podle zvláštních zákonů (např. zákoníku práce) a je odpovědný za plnění úkolů magistrátu
v samostatné i přenesené působnosti primátorovi. Magistrát se vnitřně člení na odbory
a oddělení. [16]
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20
Obr. 3. Struktura magistrátu města Olomouce[17]
II. ANALYTICKÁ ČÁST
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 22
4 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor životního prostředí (dále jen OŽP) stejně jako odbor koncepce a rozvoje (dále jen
OKR) vykonává státní správu i samosprávu u jednotlivých oddělení dle jejich konkrétního
zaměření. OŽP se při výkonu státní správy a samosprávy řídí zákony o ochraně přírody
a krajiny, o ovzduší, o odpadech, o zemědělském půdním fondu a lesním půdním fondu.
Vzhledem k rozsáhlosti úkolů prováděných jednotlivými odděleními a šíři množství
zákonů v mnoha oblastech nelze v rámci této práce věnovat pozornost podrobně všem
oddělením.
Za nezbytné pro samotný výstup práce je považován podrobný popis náplně práce oddělení
péče o zeleň jako samosprávného orgánu zastupujícího Statutární město Olomouc (dále jen
SmOl) ve věci městských pozemků s vegetačním porostem a dále vybraný popis práce
oddělení koncepce zeleně a rekreace v rámci odboru koncepce a rozvoje. [19]
4.1 Oddělení péče o zeleň
Zajišťuje v samostatné působnosti:
• komplexní správu nad údržbou městské zeleně zařazené do údržby prostřednictvím
Technických služeb města Olomouce (dále jen TSMO) a výstavnické organizace
Výstaviště Flora Olomouc a.s. (dále jen VFO) VFO, včetně přebírání provedených
prací a kontroly jejich fakturace,
• zastupování vlastníka (statutární město Olomouc) ve věcech týkajících se záležitostí
městské zeleně,
• zpracování rozpočtu pro údržbu městské zeleně zařazené do údržby (ve spolupráci
s TSMO a VFO) – týká se ploch zařazených do údržby,
• přejímku sadových úprav na městských pozemcích v rámci kolaudačního řízení,
• koordinaci zásahů do městské zeleně zařazené do údržby s ohledem na výši
finančního rozpočtu,
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 23
• shromažďování a zpracování podkladů pro pasport městské zeleně zařazené
do údržby (součinnost při pořizování a klasifikaci údajů k digitální evidenci majetku
města),
• vedení a průběžné doplňování řádné evidence ploch městské zeleně zařazené
do údržby, včetně mapových podkladů v součinnosti s TSMO,
• vyřizování stížností a podnětů občanů a komisí městských částí na úseku městské
zeleně,
• zabezpečování podkladů a stanovisek pro orgán státní správy v ochraně přírody
(kácení, náhradní výsadby),
• úzkou spolupráci s odborem koncepce a rozvoje a orgánem ochrany přírody
a krajiny při vydávání stanovisek k územně plánovací dokumentaci a stavebnímu
řízení,
• vytypovávání a přípravu ploch pro náhradní výsadbu a realizaci sadových úprav,
• přípravu a objednávky realizace sadových úprav na městských pozemcích
prostřednictvím odborných zahradnických firem včetně přejímky a zajištění údržby,
• spolupráci při koncepčním řešení městské zeleně,
• zastupuje obec dle § 71 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako
zástupce vlastníka. Vydává stanovisko k umísťování reklamních ploch a inforů
(reklamních sdělení, reklamních šipek a informačních směrovek) a dále
k umístěních sezónních restauračních předzahrádek na městské zeleni pro odbor
majetkoprávní a stavební,
• poté, kdy Rada města Olomouce (dále jen RMO) schválí umístění konkrétní sezónní
restaurační předzahrádky, uzavření dohody s žadatelem o užívání plochy městské
zeleně zabrané touto předzahrádkou. [19]
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 24
5 ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE
Odbor koncepce a rozvoje - OKR (dříve útvar koncepce a rozvoje stavebního odboru
a nástupce útvaru hlavního architekta) je úřadem územního plánování nejen pro město
Olomouc, ale pro celé území obce s rozšířenou působností. OKR je také garantem
zabezpečení dlouhodobých cílů a záměrů územního plánování v běžné praxi
při projednávání jednotlivých investičních akcí a záměrů investorů a vlastníků pozemků.
Vlastník a investor má především znát perspektivu svého investičního záměru
a perspektivu využití svého pozemku. To se týká jak procesu výstavby (přípravná fáze
výstavby je formulace a příprava záměru), tak prodeje či koupě pozemku. Informace
o poloze pozemku z hlediska funkčního využití ploch a regulačních prvků, o širších
souvislostech a dlouhodobých cílech územního plánu (např. budování dopravního skeletu
města, hlavních sběračů inženýrských sítí, prvků územního systému ekologické stability -
biokoridory, biocentra) získá investor a vlastník právě na OKR.
5.1.1 Oddělení koncepce zeleně a rekreace
Oddělení zajišťuje v samostatné působnosti:
• zajišťuje zpracování odborných technických podkladů (studií a projektů) v oblasti
zeleně, rekreace, sportu a protipovodňových opatření využitelných pro žádosti
o dotace, plánování investičních prostředků a vlastní realizaci,
• poskytuje součinnost ve svém oboru při činnosti zastupování statutárního města
Olomouc jako účastníka územních řízení a sloučených územních a stavebních řízení
vedených obecným stavebním úřadem a speciálními stavebními úřady dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, při přípravě podkladů
pro uplatňování námitek proti návrhu zásad územního rozvoje a při přípravě
podkladů pro uplatňování připomínek k územnímu plánu sousední obce,
• vyjadřuje se k připravovaným stavbám z hlediska tvorby veřejného prostranství,
ochrany zeleně, sportu a rekreace, koncepce protipovodňových opatření a dalších
odvětvových územně plánovacích podkladů,
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 25
• ve svém oboru tvorby veřejného prostranství a ochrany zeleně, sportu a rekreace
a protipovodňové ochrany poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro odborné
komise RMO, stavební úřad, komise městských částí, pro občany, složky Magistrátu
města Olomouce (dále jen MmOl), stavebníky a projektanty dle platné územně
plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů a dlouhodobých koncepcí
města,
• zajišťuje vypracování dlouhodobých koncepcí rozvoje města ve svém odvětví
• připravuje materiály pro Zastupitelstvo města Olomouce (dále jen ZMO) a RMO
týkající se rozvojových záměrů v oblasti obnovy a tvorby veřejného prostranství,
zeleně, rekreace a sportu a protipovodňových opatření na území města,
• podílí se na přípravě projektů pro zajišťování finančních zdrojů z dotačních
programů ČR a EU na obnovu veřejného prostranství, zeleně, sportu a rekreace
ve městě a krajině,
• podílí se na přípravě podkladů pro oddělení hospodářského rozvoje a spolupracuje
s tímto oddělením při tvorbě rozvojových programů města, přípravě podkladů
a projektů pro evropské fondy, při přípravě výstav, veletrhů a marketingových
• materiálů, přípravě rozvojových lokalit a při dalších činnostech, které tuto
spolupráci vyžadují,
• spolupracuje s odborem evropských projektů na přípravě projektových dokumentací
pro evropské fondy,
• spolupracuje na tvorbě investičního plánu města, zejména z hlediska naplňování cílů
v oblasti obnovy a ochrany zeleně, rekreace a sportu,
• poskytuje součinnost správci toku (Povodí Moravy a.s.) při přípravě a realizaci
protipovodňových opatření koncepčního charakteru,
• spolupracuje s odborem životního prostředí a poskytuje mu součinnost při obnově
a údržbě zeleně.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 26
Oddělení zajišťuje v přenesené působnosti:
• poskytuje součinnost ve svém oboru při pořizování územního plánu a regulačních
plánů, při pořizování změn a úprav územně plánovací dokumentace, při zajišťování
zpracování zprávy o uplatňování územního plánu a jejího předložení zastupitelstvu
pro správní území SmOl a při pořizování územně plánovacích podkladů a jejich
průběžné aktualizaci, a to územně analytických podkladů pro celé území obce
s rozšířenou působností včetně správního území SmOl a územní studie pro správní
území SmOl,
• dále poskytuje součinnost ve svém oboru při vydávání vyjádření formou interního
sdělení k územním řízení vedených stavebním úřadem MmOl z hlediska uplatňování
záměrů územního plánování, při vydávání závazného stanoviska v řízení podle
zvláštního právního předpisu, ve němž se rozhoduje o změnách v území
a poskytování územně plánovacích informací,
• rovněž poskytuje součinnost ve svém oboru při podávání návrhu na vložení dat
do evidence územně plánovací činnosti,
• je garantem za odbor koncepce a rozvoje při pořizování územně plánovacích
podkladů ve svém oboru. [20]
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 27
6 PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
Odbor životního prostředí – oddělení péče o zeleň Magistrátu města Olomouce
se v současnosti zabývá řešením stavu dětských hřišť a pískovišť v Olomouci. Pískoviště
je nutné postupně opravit tak, aby odpovídala novým hygienickým normám. Obnova
či vybudování kvalitního pískoviště (a dále jeho údržba) je finančně velmi náročná.
Při nynějším velkém počtu pískovišť není možné takto všechna upravit, a proto
je zapotřebí některá využívaná pískoviště zrušit a ta využívaná naopak zachovat
a rekonstruovat.
Ponechaná dětská pískoviště jsou postupně rekonstruována a oplocena. Je u nich zajištěna
přednostní výměna písku a pravidelná údržba. Doprovodné herní prvky
u zrekonstruovaných pískovišť se také postupně obnovují.
Podle rozlohy herní plochy a počtu herních prvků se dětská hřiště dělí na rozsáhlejší dětská
hřiště a výměrou menší dětské koutky.
6.1 Jaká je definice dětského hřiště a pískoviště?
6.1.1 Dětské hřiště
Dětské hřiště je vymezené prostranství v určitém areálu (často sídliště), kde se mohou děti
volně pohybovat a využívat všech statických nemovitých objektů (prolézačky, pískoviště
apod.) k vyhovění svých momentálních nálad a nápadů realizovatelných v rámci možností
a určení hřiště. Svobodný pohyb po prostranství a možnost využívání veškerého vybavení
a součástí hřiště je samozřejmostí. Hřiště bývá zpravidla vymezeno drátěným, či dřevěným
plotem nebo dřevěnou palisádou.
Dětská hřiště se vyrábějí ze všech možných materiálů, ať se jedná o různé dřeviny (smrk,
akát), nebo kovy, plasty, využívá se dokonce i různý recyklovaný odpad např. sjeté
pneumatiky, sloužící jako materiál pro výrobu povrchů dětských hřišť a dopadových ploch.
[22]
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 28
Pískoviště je nízká proláklina vyplněná pískem, ve které si děti mohou hrát. Pískoviště jsou
základní součástí dětských hřišť, ale na rozdíl od jejich dalšího vybavení jsou jednoduše
zkonstruovatelná a vyskytují se proto i na dvorcích v obytných lokalitách nebo sídlištích.
Pískoviště probouzejí v dětech představivost k budování malých měst nebo hradů z písku
a malých báboviček, užívání různých typů hraček (malých náklaďáků, lopatek, kyblíků)
k pohybu písku po ploše, k hloubení děr a k zakopávání věcí. Písek poskytuje prostředek
k uplatnění dětských pokusů k fingování průzkumu, konstruování a boření světa v celé
třídimenzionální šíři.
Je nutné dbát na čistotu písku a vyměňovat ho. Zvláštní problém představují výkaly a moč
domácích zvířat, především psů. Po vstupu České republiky (dále jen ČR) do Evropské
unie (dále jen EU) vedlo přijetí norem EU na vybavení a čistotu pískovišť k tomu, že místo
úprav, které by si vyžádaly velké náklady, byla pískoviště masově rušena. To bylo
předmětem politických sporů. [25]
Obr. 4. Pískoviště [25]
6.2 Herní prvky v dětských hřištích
6.2.1 Skluzavka
Skluzavka je dětská atrakce vyskytující se nejčastěji na dětských hřištích, u bazénů,
přírodních vodních ploch určených ke koupání, v současnosti též v dětských koutcích
obchodních center a v dětských pokojích. [23]
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 29
Obr. 5. Skluzavka[30]
6.2.2 Houpačka
Houpačka má podobu volně zavěšeného sedátka, na němž je možno se houpat do stran,
nebo uprostřed podepřené tyče, na jejíchž obou koncích se mohou houpat vzájemně
vyvážení uživatelé. Houpačka bývá zpravidla součástí dětského hřiště. [24]
Obr. 6. Vahadlová houpačka [30]
Hřiště vybavené herními prvky s požadovanými atesty musí splňovat podmínky podle
platné České technické normy (dále jen ČSN) EN 1176 a ČSN EN 1176 a Vyhlášky č. 135
Ministerstva zdravotnictví, která stanoví hygienické limity písku v pískovištích venkovních
hracích ploch.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 30
7 NORMY EN 1176 A EN 1177
Zavedení Norem EN 1176 a EN 1177 vedlo ke zvýšení nákladů na údržbu stávajícího
počtu dětských hřišť a pískovišť. Magistrát města Olomouce proto ve spolupráci s Centrem
pro komunitní práci střední Morava provedl průzkum, na základě kterého vytipoval
lokality pro zachování a rekonstrukci dětských pískovišť, snížení jejich stavu, zkvalitnění
péče o ně a o dětská hřiště.
Zřízení těchto norem zpřísnilo posuzování kvality a bezpečnosti sportovních a herních
prvků.
Na základě toho zřizovatelé těchto dětských hřišť musí pořizovat pouze certifikované herní
prvky vyrobené, případně instalované akreditovanou firmou.
Ke každému pořízenému hernímu prvku musí být přiložen popis herního prvku, pokyny
pro zařízení a prohlášení o shodě (viz. příloha č. 1, 2, 3).
Zřizovatel dětských hřišť je průběžně kontrolován, zda plní povinnosti, tzn. ošetřuje
(pečuje) o herní prvky, provádí kontrolu včetně odborné kontroly inspektorem.
Oprávněnou osobou pro provádění ročních kontrol dětských hřišť, který na území města
Olomouce prověřování stavu herních prvků provádí je Ing. Luděk Simonides.
Další kontrolu zřizovatele dětských hřišť a pískovišť provádí Česká obchodní inspekce
(dále jen ČOI). Pískoviště jsou namátkově kontrolována místní příslušnou Krajskou
hygienickou stanicí. Po každé kontrole dětského hřiště nebo pískoviště následuje písemný
úřední záznam z místního šetření.
Výměna součástí certifikovaného herního prvku je možná pouze prostřednictvím odborné
firmy s certifikátem. V případě, že zřizovatel objedná provedení výměny součástky herního
prvku neoprávněnou osobou nebo výměnu provede sám, vystavuje se zřizovatel nebezpečí
pokuty od ČOI, která jej bude považovat za výrobce herního prvku bez náležité certifikace.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 31
7.1 Předmět normy EN 1177
Tato norma stanovuje požadavky na povrchy používané u dětských hřišť a stanovuje
požadavky na plochy vyžadující potřebu tlumit nárazy. Navrhuje faktory, které je třeba mít
na zřeteli při výběru povrchu hřišť a stanovuje zkušební metodu umožňující stanovit útlum
nárazu, tato zkouška stanovuje kritickou výšku pádu u povrchu, který představuje horní
mez jeho účinnosti tím, že snižuje poranění hlavy, použije-li se vybavení hřiště podle
EN 1176.
7.1.1 Definice:
Povrch: plocha hřiště od které začíná použití zařízení a která zahrnuje alespoň nárazovou
plochu
Utlumení nárazu: vlastnost povrchu, která rozptýlí kinetickou energii nárazu místní
deformací nebo přemístěním tak, že se sníží zrychlení
Výška volného pádu: největší kolmá vzdálenost od jednoznačně uvažované opory těla
k nárazové ploše pod ní.
Nárazová plocha: plocha, na kterou může uživatel narazit po tom, co padal pádovým
prostorem.
Zkušební plocha: místo na zkoušeném materiálu kolmo pod středem zkušební hlavy.
Výška pádu: vzdálenost mezi zkušební polohou na povrchu hřiště a nejnižším bodem
volně padající zkušební hlavy před jejím uvolněním.
7.1.2 Bezpečnostní požadavky
Všeobecně
Povrch musí být prostý jakýchkoliv částí s ostrými hranami nebo jakýchkoliv
nebezpečných výstupků.
Povrch musí být vybudován tak, aby se na něm nevyskytovala zrádná místa.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 32
Je-li použito volného drobného materiálu, musí být tento nanesen v tloušťce, která je
o 200 mm větší než tloušťka vrstvy zjištěná laboratorní zkouškou jako potřebná
pro dosažení požadované zkoušky kritickým pádem.
Utlumení nárazu
Materiálů bez výrazných vlastností tlumit nárazy se smí používat pouze mimo nárazový
prostor.
Pod veškerým zařízením hřišť s výškou volného pádu větší než 600 mm musí být povrch
tlumící nárazy vytvořen po celé nárazové ploše.
Pod zařízením hřišť, kde výška volného pádu nepřesahuje 600 mm se doporučuje, aby
použitý povrch vykazoval určité vlastnosti tlumící nárazy, v těchto situacích se však
nevyžaduje zkoušení jeho kritické výšky.
Informace, které musí zajistit výrobce nebo dodavatel
Dodavatel povrchu pro hřiště musí zabezpečit školení týkající se:
a) správné instalace
b) údržby
c) postupů kontroly
Výrobce nebo dodavatel povrchu je povinen tento označit štítky nebo musí být zajištěna
písemná informace pro jeho identifikaci a funkční vlastnosti.
7.1.3 Zkušební metody
Princip
Zkušební vzorky nebo instalované plochy z materiálů tlumících nárazy jsou v rámci
zkoušky zasaženy zkušební hlavou vybavenou měřidly stanovenou řadou nárazů z různých
pádových výšek. Signál vyslaný měřidlem zrychlení do zkušební hlavy během každého
nárazu je zpracován a poskytuje informaci o měření nárazové energie, definované jako
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 33
kritérium poranění hlavy (dále jen HIC). HIC každého nárazu je vyneseno do diagramu
a vypočte se kritická výška pádu.
7.1.4 Důležitá opatření vycházející z ČSN EN 1177:
K úrazům na hřištích dochází z nejrůznějších příčin, avšak má se za to, že k nejvážnějším
poraněním patří zřejmě úrazy hlavy. Proto byl vznesen přednostní požadavek
na vypracování kritérií pro materiály povrchu zaměřených na stanovení jejich schopností
snížit pravděpodobnost poranění hlavy.
Existuje široká paleta materiálů které tlumí nárazy, jako jsou pryžové přířezy, rohože,
desky, souvislé syntetické povrchy buď prefabrikované nebo tvarované přímo na místě,
dále volný drobný materiál, jako je štěrk, písek, dřevěné hobliny, kůra atd. zkušební
metodu stanovenou v této normě lze použít pro kterýkoliv z těchto povrchů. [12]
7.2 Předmět normy ČSN EN 1176
Tato norma stanovuje všeobecné bezpečnostní požadavky na zařízení dětských hřišť. Tyto
požadavky byly formulovány s ohledem na rizikový faktor založený na dostupných údajích.
Tato norma se vztahuje na zařízení dětských hřišť určených pro individuální a kolektivní
užívání dětmi. Vztahuje se také na zařízení a jeho díly instalované jako zařízení dětských
hřišť, třebaže nejsou jako taková vyráběna, ale nevztahuje se na předměty definované jako
hračky v EN 71 a ve směrnici na hračky. Tato norma stanovuje požadavky, které ochrání
dítě před nebezpečím, jež nemusí být schopno předvídat, když používá zařízení
k zamýšlenému účelu nebo způsobem, který lze logicky očekávat.
7.2.1 Důležité pokyny vycházející z normy ČSN EN 1176
Přístupové cesty (vjezd, výjezd, komunikace) musí být trvale volné. Musí umožňovat
nerušený přístup na hřiště nebo k zařízení a volný odchod.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 34
Vzhledem k veřejné přístupnosti hřiště nebo jeho zařízení se musí věnovat kontrolní
činnosti zvýšená pozornost.
Zařízení na hřišti jsou určena pro konkrétní věkové kategorie. Provozovatel musí o této
skutečnosti informovat jak uživatele hřiště, tak jejich rodiče. Vhodná forma je informační
tabule, na každém hřišti minimálně jedna.
Pro děti do 3 let platí, že je nutno ze strany rodičů zabezpečit trvalý dozor dospělé osoby.
7.2.2 Kontrola:
Provozovatel je povinen s ohledem na stav hřiště nebo zařízení, intenzitu provozu,
věkovou hranici uživatelů, umístění a typ zařízení, provádět pravidelné kontroly. Jedná se
o tyto druhy kontrol, opakované minimálně v níže uvedených intervalech.
Běžná kontrola:
Spočívá ve vizuálním posouzení stavu povrchu hřišť a zařízení. Pověřený pracovník tuto
kontrolu:
- provádí podle potřeby denně, minimálně 1x za 14 dní
- kontroluje stav zařízení a odstraňuje nebezpečné prvky (kamení, dřevo, sklo apod.)
z okolí zařízení a plochy hřiště
- zabezpečuje odstavení zařízení, pokud je na něm závažná závada. Oznamuje
příslušnému odpovědnému pracovníkovi charakter závady a dosud přijatá opatření
pro bezpečnost dětí
- v rámci možnosti provádí drobné opravy
Provozní kontrola:
Provádí tytéž úkony jako běžná kontrola, dále zabezpečuje fyzickou prověrku stavu
namáhaných částí konstrukce zařízení, spojovacích prvků, pohyblivých součástí.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 35
Pracovníci provozní kontroly
Pracovníci provádějící úkoly jako součást řízení bezpečnosti, jako např. opravu a údržbu,
musí mít k tomu oprávnění. Provádí kontrolu minimálně každý druhý měsíc a před
začátkem sezóny.
Kontrolují stabilitu, pevnost zařízení a jednotlivých částí, opotřebení namáhaných dílů,
jednotlivé více namáhané prvky (díly s pohyblivými částmi jako závěsy houpaček, osy
vahadlových houpaček, kluzné části žlabů skluzavek a upevnění žlabů, spoje žebříků
a další).
Úroveň oprávněnosti se bude měnit v závislosti na úloze a může se projevit nutnost
zaškolení. Pracovníci musí disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech
i dostatečnými informacemi o svých kompetencích a odpovědnostech.
Zvláštní činnosti, jako je např. svařování částí konstrukce, u nichž se předpokládá, že by
mohly ovlivnit bezpečnost zařízení, musí být prováděny pouze kvalifikovanými
pracovníky.
Hlavní kontrola:
Vizuálně zhodnotí stav hřiště a posoudí vhodnost periodicity předcházejících kontrol.
Prověřený pracovník (firma):
- provádí kontrolu minimálně 1x ročně, na konci nebo začátkem sezóny
- komplexně hodnotí stav zařízení z hlediska bezpečnosti, opotřebení jednotlivých
zařízení. S přihlédnutím k provedení zařízení provádí skrývku terénu u patek nebo
dílů zařízení, demontáž pohyblivých prvků
- navrhuje opatření ke zvýšení bezpečnosti hřiště a herních zařízení, povrchu hřiště,
vyplývající ze zjištěných skutečností a případných závad, vzniklých po roce
provozu.
Hlavní kontrolu musí provádět dle platných norem odborný pracovník nebo firma.
Rozvrh kontrol:
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 36
Aby se předešlo úrazům, musí majitel nebo provozovatel zajistit, aby byl zaveden
a udržován pro každé hřiště odpovídající rozvrh kontrol. Ten musí brát v úvahu místní
podmínky a pokyny výrobce, jež mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol.
Rozvrh musí obsahovat seznam částí, které je třeba zkontrolovat v rámci různých kontrol,
jakož i způsoby jejich provádění.
Jestliže byly v průběhu kontroly objeveny závažné závady ohrožující bezpečnost, je nutno
je bezodkladně odstranit. Není-li to možné, je třeba zařízení zajistit proti použití, např. jeho
znehybněním nebo odstraněním.
V případech, kdy je nutné z plochy hřiště odstranit některé ze zařízení, např. za účelem
jeho údržby, je nutné odstranit nebo bezpečně uschovat veškeré upevňovací prvky, nebo
základy, aby byla hrací plocha bezpečná.
7.2.3 Údržba:
- základní údržba je prováděna v rámci a nebo na základě jednotlivých kontrol,
v souladu s požadavky na tyto kontroly
- náročnější údržba je prováděna na základě zjištění kontrol. Odstraňuje zjištěné
závady, které nebylo možné odstranit operativně
- údržbu může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací, v případě odborných
zásahů vyučená, s požadovanými odbornými zkouškami
- pracovník provádějící údržbu, musí být pro tuto činnost proškolení s ohledem
na platné normy a o školení musí být proveden záznam
- údržbářské práce na zařízeních musí být prováděny s vyloučením přístupu uživatelů
po celou dobu prací
- pokud je zařízení demontováno, je nutno terén upravit v souladu s požadavky
ČSN EN 1177. Není-li to možné, musí být uživatelům vhodným způsobem
zabráněno ve vstupu na stanoviště, kde probíhá údržba nebo opravy
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 37
- součástí údržby jsou také dále uvedené popsané činnosti u jednotlivých herních
zařízení
Kontrolu může provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací.
Jaká má být vedena dokumentace u dětských hřišť?
O všech realizovaných činnostech je třeba vést záznamy jako součást řízení bezpečnosti.
Dokumentace týkající se hřiště musí zahrnovat:
- certifikát o kontrole a zkoušení, v případě potřeby
- návody ke kontrole a údržbě
- návody k obsluze, v případě potřeby
- záznamy provozovatele, např. deník
Kdo odpovídá za provoz a běžnou údržbu?
Aby se snížila úrazovost, musí majitel či provozovatel zajistit vypracování, zavedení
a dodržování odpovídajícího rozvrhu běžné údržby. Měl by brát v úvahu místní podmínky
a návod výrobce, které mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol. Rozvrh musí obsahovat
části podléhající údržbě a musí rovněž poskytovat návod, jak postupovat v případě stížnosti
a havárií.
Běžná údržba zařízení hřišť a ploch musí sestávat z preventivních opatření, aby byla
zachována jejich bezpečnost a funkčnost.
- utažení upevňovacích prvků
- přetření a opětovná úprava povrchů
- údržba všech povrchů tlumících nárazy
- promazání ložisek
- označení vybavení za účelem indikace výšky náplně sypkého materiálů
- čistění
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 38
- odstranění skleněných střepů a jiných úlomků či znečisťujících příměsí
- obnovení sypké náplně na její správnou úroveň
- údržba volných ploch
Co musí provozovatel provést, pokud je na zařízení závada, která představuje riziko
bezpečnosti?
Závady k nimž došlo v průběhu provozu a představují riziko bezpečnosti musejí být
bezodkladně opraveny. Není-li to možné, je nutné zařízení zajistit proti použití,
např. znehybněním nebo odstraněním.
Musí být k dispozici písemné postupy zahrnující opatření, které je třeba podniknout
v případě úrazů, požárů apod.
Dokud není bezpečné zařízení opraveno a uvolněno k použití, nesmí mít k němu veřejnost
přístup.
Jak má být označeno hřiště?
Na hřišti musí být umístěn znak (piktogram) poskytující informaci o nejbližším zařízení,
tj. telefonu k přivolání záchranné služby a volacím čísle k nahlášení závažných poškození.
Vjezd, výjezd a únikové trasy na a z hřiště určené veřejnosti a záchranné službě musí být
kdykoliv přístupné a prosté překážek.
Stanovení bezpečnostních opatření
Provozovatel hřiště musí opakovaně, alespoň jednou ročně, a systematicky stanovit
účinnost všech použitých bezpečnostních opatření a provést jejich změnu, byla-li shledána
jako nutná na podkladě zkušeností nebo změn okolností. [11, 13]
7.3 Vyhláška č. 135/2004 Sb.
kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity
písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
Písek v pískovištích venkovních hracích ploch
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 39
Hygienické limity mikrobiálního, chemického a parazitárního znečištění písku užívaného
ke hrám dětí v pískovištích na venkovních hracích plochách určených pro hry dětí jsou
znázorněny v tabulce číslo 1.
Tab. 1. Hygienické limity pro vybrané indikátory mikrobiologického
a parazitologického znečištění písku v pískovištích na venkovních
hracích plochách
Indikátor
Nejvyšší přípustné
množství KTJ v 1 g sušiny
vzorku
Vysvětlivky
750 1
Termotoleranti koliformní
bakterie 150 2
750 1
Fekální streptokoky
150 2
Salmonella spl negativní nález 3
Geohelminti (vajíčka, larvy) negativní nález 4
Zdroj: Sbírka zákonů č. 135/2004
Vysvětlivky:
1. Platí pro techniky očkování roztěrem na povrch při očkovaném množství
0,2 ml prvního desítkového ředění.
2. Platí pro techniky očkování zaléváním vzorku do kultivační půdy při očkovaném
množství 1,0 ml prvního desítkového ředění.
3. Písek dětských pískovišť nesmí obsahovat žádné bakterie rodu Salmonella
sp. v 50 gramech matrice.
4. Vajíčka geohelmintů patogenních pro lidi v 15 gramech matrice. Parazitické
rozbory jsou prováděny podle metodiky uveřejněné v příloze k Acta hygienica et
epidemiologova č. 1/86 (SZÚ Praha, 1986). [10]
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 40
Pravidelnou výměnu písku, kontrolu čistoty a stav čistoty herní plochy a drobné opravy
provádí ve městě Olomouci akciová společnost Technické služby města Olomouce.
Opravy herních prvků většího rozsahu provádí na základě objednávky oddělení životního
prostředí Magistrátu města Olomouce specializované firmy s patřičným oprávněním.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 41
8 ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
Pořízení a opravy dětských hřišť a pískovišť se provádí na základě rozhodnutí Rady města
Olomouce. Kdy RMO uloží správcům v rámci rozpočtu, která část rozpočtem stanovených
finančních prostředků bude určena přímo na opravu, pořízení nebo rekonstrukci dětských
hřišť v daném roce.
Může se jednat o investiční stavbu nebo jen o doplnění herních prvků do stávajícího
dětského hřiště. V případě investiční stavby má výstavbu na starost odbor investic. Drobné
opravy do 100 000,- Kč vyřizuje v rámci svých pravomocí odbor vnějších vztahů MmOl
nebo odbor životního prostředí MmOl.
Správa a údržba veřejně přístupných hřišť se rozděluje mezi odbor vnějších vztahů
a informací a odbor životního prostředí.
Sportoviště a školní hřiště spravuje odbor vnějších vztahů a informací. Správu a údržbu
malých dětských hřišť a koutků pro děti od předškolního věku do patnácti let, spojenou
s opravou nebo doplněním herních prvků a pískovišť, provádí odbor životního prostředí
oddělení péče o zeleň.
Tab. 2. Pořizovací náklady a náklady na běžnou roční údržbu
na doposud zrealizovaná a zrekonstruovaná dětská hřiště, dětské koutky
a pískoviště od roku 2003 – 2008 v rámci OŽP odd. péče o zeleň
Rok
Celkové roční náklady na
pořízení herních prvků
Celkové roční náklady na
opravu herních prvků
2003 700 000,00 Kč 300 000,00 Kč
2004 880 000,00 Kč 1 019 914,00 Kč
2005 2 500 000,00 Kč 1 246 600,00 Kč
2006 1 450 000,00 Kč 1 636 701,00 Kč
2007 1 010 000,00 Kč 1 637 727,00 Kč
2008 1 434 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč
Zdroj: Magistrát města Olomouce
Z analýzy vyplývá, že zvyšováním počtu zrekonstruovaných herních hřišť a dětských
koutků a jejich vybavení novými certifikovanými herními prvky s sebou přináší vyšší
náklady na jejich udržitelnost a provozuschopnost za dodržení hygienických norem
vyhlášky 135 Ministerstva zdravotnictví a norem EN 1176 a EN 1177.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 42
9 POTŘEBNOST DĚTSKÝCH HŘIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA
OLOMOUCE
Touha po hře je v člověku, zvláště dítěti, vyvolávána zvědavostí a elánem. Vývojová
psychologie považuje hru za hlavní hnací sílu hledání sebe sama v raném dětství
a při pozdější socializaci člověka, zvláště při seznamování. Člověk začíná poznávat,
prozkoumávat a reflektovat svět nejprve v dětské hře.
Nejenom dospělí využívají zahradu k odpočinku. I dětem je potřeba věnovat pozornost,
a to nejlépe při výběru vhodných hracích prvků pro dětská hřiště, určených na hru venku.
Hřiště jsou místa, kde se mohou děti volně pohybovat a využívat všech statických
nemovitých objektů (prolézačky, pískoviště…apod.) k vyhovění svých momentálních nálad
a nápadů realizovatelných v rámci možností a určení hřiště. Herní prvky podporují rozvoj
psychomotorických schopností dětí. Barevná a tvarová rozmanitost napomáhá rozvoji
fantazie.
Nezbytné se jeví zvláště v nízkém věku dětí pískoviště, které je možno zakoupit v několika
velikostech s nebo bez dřevěného krytu. Jakmile děti povyrostou ocení houpačky
a skluzavky. Ta se stává nejnavštěvovanějším prvkem.Všechny prvky jsou certifikovány
v závislosti na jejich správném použití. Výroba nestandardních hracích sestav není
z hlediska bezpečnosti žádoucí. Lépe je proto volit více samostatných prvků a nebo
již otestované sestavy. Pro malé zahrady jsou vhodné prakticky všechny typy dětských
pískovišť. Velmi oblíbeným typem houpačky je pak použití houpačky se skluzavkou.
Hřiště jsou potřebná pro seberealizaci dítěte, proto Rada města Olomouce schválila projekt,
ve kterém ke stávajícímu počtu 64 herních a smíšených hřišť vybrala dalších 12 stávajících
hřišť pro zachování, a jejich rekonstrukci. Součástí tohoto projektu je i postupná obnova
a doplňování herních prvků. [26]
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 43
9.1 NÁVRHY NA UMÍSTĚNÍ 12 DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
Rada města Olomouce se rozhodla přistoupit k řešení rekreačních potřeb občanů města
formou realizací méně finančně náročných projektů, nevyžadujících zpracování
podrobných studií (případně nevyžadujících řízení stavebního úřadu). RMO bude vybírat
realizační firmu dle předložených návrhů jednotlivých oslovených firem obsahujících níže
uvedené.
Plošné rozmístění lokalit
Dne 3. 6. 2008 RMO schválila 12 lokalit, z nichž většina jsou stávající dětská hřiště
v havarijním stavu, kdy je nutné přikročit k celkové rekonstrukci a doplnění novými
herními prvky různorodého charakteru a většího rozsahu. V ojedinělých případech
(Droždín, Řepčín), kdy se jedná o budování nového hřiště, je již zpracována studie či
dokumentace ke stavebnímu povolení.
Obr. 7. Mapa 12 schválených lokalit
Zdroj: Zadávací dokumentace OKR
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 44
Vlastní způsob řešení jednotlivých hřišť se odvíjí od konkrétní lokality, která determinuje
umístění herních prvků. Při vytváření konkrétní podoby hřišť musí být respektovány širší
souvislosti, návaznosti na okolí. Předkládaná podoba hřiště by měla zahrnovat i části,
které nebudou případně předmětem následné realizace (např. výsadba doprovodné zeleně,
napojení cestní sítě, drobný mobiliář atd.).
Zakomponování prvků pro různé věkové kategorie (0-6, 6-12, 12-15) musí být zvoleno
citlivě s ohledem na okolní zástavbu a prostorové možnosti jednotlivých lokalit. Návrh by
měl plně odpovídat charakteru okolí a poskytnout svým uživatelům atraktivní, pestrou
nabídku.
Jednotlivé návrhy musí obsahovat
- Podrobný popis jednotlivých herních prvků a celkově navrhovaného řešení včetně
doporučení na úpravy v okolí
- Animaci případně foto zákresy herních prvků v území
- Rozpočet – finanční odhad realizace celé akce
- Popisy kvality a odolnosti použitých materiálů včetně záruční doby poskytované
na jednotlivé herní prvky a jejich komponenty
Pro jednotlivé lokality jsou dále specifikovány podrobné podmínky. Výběr variantního
řešení některých lokalit závisí na uvážení dodavatele. Kritériem výběru variantního řešení
by měla být především celková cena díla porovnávaná s atraktivností, uceleností
a odolností (trvanlivost) doplňovaných herních prvků.
Seznam lokalit vybraných k realizaci nebo obnově dětských hřišť na území města
Olomouce pro rok 2009:
Lokalita č. 1 NOVÁ ULICE - HRANIČNÍ
Lokalita č. 2 POVEL – KISCHOVA
Lokalita č. 3 NOVÁ ULICE – V HLINKÁCH
Lokalita č. 4 POVEL – MIŠÁKOVA
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 45
Lokalita č. 5 NOVÁ ULICE – VOJANOVA
Lokalita č. 6 HOLICE – NÁVES SVOBODY
Lokalita č. 6B HOLICE – ZA ŠKOLKOU
Lokalita č. 7 NOVÉ SADY – ZIKOVA
Lokalita č. 8 DROŽDÍN – PPLK. SOCHORA
Lokalita č. 8B DROŽDÍN – U RYBNÍKU
Lokalita č. 9 ŘEPČÍN - PARK
Lokalita č. 10 NOVÉ HODOLANY – PARČÍK PŘI BLANICKÉ
Lokalita č. 11 CHVÁLKOVICE – VEVERKOVA
Lokalita č. 12 CHVÁLKOVICE – KUBÁTOVA
[15]
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 46
10 ŠETŘENÍ A ANALÝZA POTŘEBNOSTI DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
VE MĚSTĚ OLOMOUCI
První anketní kampaň potřebnosti a obnovy dětských hřišť a pískovišť proběhla v roce
2005. Celou akci zabezpečilo Centrum pro komunitní práci střední Morava. Tehdy byl
zpracován demografický průzkum v největších sídlištních a bytových zástavbách města
Olomouce v Neředíně, na Tabulovém vrchu, na sídlišti Povel a Nové Sady. V roce 2005 se
anketního šetření zúčastnilo 212 osob, z toho 117 žen a 95 mužů.
Anketa byla distribuována na anketních lístcích, každý lístek obsahoval podle lokality buď
tři nebo pět anketních otázek. Anketní lístky byly distribuovány do schránek v dotčené
lokalitě. Ankety mohli lidé odevzdávat předsedům domovních samospráv, kteří byli
o anketním šetření předem informováni. Ve vchodech sídlištních a bytových domů byl
umístěn leták, s informací o tom, že v domě probíhá anketní šetření. Anketní lístky mohli
občané odevzdat prostřednictvím zástupce předsedy domovní správy. V anketě šlo
o zachování a rekonstrukci lidmi vybraných pískovišť a hřišť. [14]
Své zpracování a vyhodnocení šetření potřebnosti dětských hřišť jsem provedla na základě
mého vlastního výzkumu formou dotazníku, který navazoval na výše zmíněnou anketní
kampaň. Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, v které lokalitě Olomouce je
největší nedostatek dětských hřišť a pískovišť.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 47
11 METODA VLASTNÍHO VÝZKUMU
Šetření spokojenosti občanu se současným stavem dětských hřišť jsem prováděla pomocí
dotazníkové metody.
Jako první jsem si definovala, co je konkrétně potřeba zjistit a z jakého důvodu se šetření
provádí. Dotazníkové šetření jsem prováděla v rámci mé bakalářské práce, proto jsem si
uvědomovala, že se jedná o jednorázové šetření, které má splnit můj cíl. A to zjistit
potřebnost dětských hřišť podle jednotlivých městských částí.
Nejprve jsem si zvolila kritéria dotazníku jako je jednoduchost, srozumitelnost a malou
časovou nenáročnost. Při sestavování dotazníků je třeba, logicky a stylisticky správně
připravit konkrétní otázky.
U tvoření dotazníku jsem se snažila vystihnout problematiku v co nejmenším počtu otázek.
Hlavním důvodem byl fakt, že lidé se k osobám provádějícím výzkum pomocí dotazníku
staví negativně. Proto bylo moji snahou získat v co nejmenším čase co nejvíce informací.
Otázky proto musely být jasné a výstižné. Z toho důvodu jsem si vybrala strukturovaný
dotazník, který má pevnou logickou strukturu, která předurčuje průběh rozhovoru velmi
striktně, není zde prostor pro odbočky. Výhodou takto strukturovaného dotazníku je rychlé
provedení rozhovoru, snadný záznam a snadné zpracování.
Pro dotazování jsem použila uzavřené otázky, které nabízejí tázanému volbu mezi dvěma
či více možnými odpověďmi. Nejčastěji se jednalo o odpověď ANO x NE. Pouze jedna
otázka byla polozavřená, ve které mohli respondenti vyjádřit svoje připomínky.
Jelikož se jedná o problematiku dětských hřišť, mým záměrem bylo ptát se hlavně mladých
maminek s dětmi, které mi na dotazníkové šetření mohly odpovídat nejobjektivněji. Dětské
hřiště totiž navštěvují i několikrát týdně.
S tím souvisela i místa, která jsem si předem vytipovala. Nejčastěji se jednalo o místa
poblíž větších dětských hřišť a pískovišť na velkých sídlištích.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 48
12 ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ
Šetření potřebnosti dětských hřišť ve městě Olomouci probíhalo v období jednoho měsíce,
a to od října do listopadu 2008. Získala jsem 176 vyplněných dotazníků. Každý dotazník
měl celkem 8 otázek. Všechny dotazníky byly vyplněny osobně formou rozhovoru v ulicích
města Olomouce.
Protože jsem předpokládala, že na dotazníkové šetření budou odpovídat nejčastěji
maminky s dětmi, snažila jsem se proto o co nejjednodušší, nejvýstižnější a pro občana
časově nezatěžující formu.
12.1 Charakteristika zkoumaného souboru
Z vyplněných 176 dotazníků jsem provedla vyhodnocení potřebnosti dětských hřišť.
Kromě otázek týkajících se dětských hřišť byly použity čtyři otázky, které měly blíže
specifikovat jednotlivé respondenty. A to podle pohlaví, věku, bydliště a toho, zda jsou
či nejsou na mateřské dovolené.
Tab. 3. Rozdělení respondentů podle věkových skupin
Zdroj: vlastní
Nejvýrazněji byla zastoupena skupina 21 – 30 let, tzn. 49 %. To se dalo předpokládat,
protože většinou šlo o maminky s dětmi. Na druhém místě se umístila věková skupina
31 – 40 let, tzn. 22 % a za ní 41 – 50, tzn. 11 %. Zbylých 18 % tvoří mladé maminky
do 20 let tzn. 8 %, občané ve věku 51 – 60, tzn. 6 % a důchodci, tedy občané ve věku
61 a více, tzn 4 %.
Věková skupina Absolutní četnost Relativní četnost v %
Do 20 14 8
21 - 30 86 49
31 - 40 38 22
41 - 50 20 11
51 - 60 11 6
61 a více 7 4
Celkem 176 100
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 49
Graf 1. Rozdělení respondentů podle věkových skupin
8%
22% 49%
11%
6% 4% Do 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 a více
Zdroj: vlastní
Tab. 4. Rozdělení respondentů podle
pohlaví
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v %
Ženy 152 86
Muži 24 14
Celkem 176 100
Zdroj: vlastní
Z hlediska pohlaví bylo zastoupení žen v jasné převaze. Ze 176 občanů bylo 152 žen,
tj. 86 % a 24 mužů, tj. 14 %.
Graf 2. Rozdělení respondentů podle
pohlaví
24
152
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Ženy Muži
Ženy
Muži
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 50
Tab. 5. Rozdělení respondentů podle bydliště
Bydliště (místní
části Olomouce)
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v %
Lazce 28 16
Neředín 42 24
Nová ulice 36 20
Nové Sady 37 21
Povel 33 19
Celkem 176 100
Zdroj: vlastní
Hodnocení dostatku dětských hřišť podle lokalit je pro splnění cílů mojí bakalářské práce
nejdůležitější.
Nejvíce respondentů (42, tzn. 24 %) odpovědělo na dotazníkové šetření v místní části
Neředín. Nejméně v místní části Lazce (28, tzn. 16 %) Celkově bylo zastoupení občanů
v místních částích rovnoměrné.
Graf 3. Rozdělení respondentů podle bydliště
16%
24%
20%
21%
19% Lazce
Neředín
Nová ulice
Nové Sady
Povel
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 51
Tab. 6. Rozdělení respondentek podle
mateřské dovolené
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
Ano 126 83
Ne 26 17
Celkem 152 100
Zdroj: vlastní
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 152 žen. Z toho bylo 126 dotazovaných
respondentek tj. 83 % na mateřské dovolené. Jak jsem již uvedla výše, bylo mým záměrem
dotazovat se právě této skupiny žen. Mladých maminek s dětmi. Zbylých 26 žen byly
většinou babičky hlídající svá vnoučata.
Graf. 4. Rozdělení respondentek podle
mateřské dovolené
83%
17%
Ano
Ne
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 52
13 ANALÝZA A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH DAT
13.1 Analýza dostatečnosti dětských hřišť v okolí bydliště respondentů
Prostřednictvím této otázky jsem se snažila zjistit, jestli si občané myslí, že je v blízkosti
jejich bydliště dostatečný počet dětských hřišť. Nebo naopak mají pocit, že množství hřišť
není uspokojivé a bylo by vhodné tuto lokalitu doplnit o další dětská hřiště.
Tab. 7. Celkové hodnocení
dostatečnosti dětských hřišť
Celkem Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Ano 118 67
Ne 58 33
Celkem 176 100
Zdroj: vlastní
Na otázku týkající se dostatečnosti dětských hřišť v okolí bydliště odpovědělo z celkového
počtu 176 respondentů 118, tzn. 67 % kladně. 58 občanů, tzn. 33 % si naopak myslí,
že stávající počet dětských hřišť je nedostatečný.
Graf 5. Celkové hodnocení
dostatečnosti dětských hřišť
118
58
0
20
40
60
80
100
120
140
Ano Ne
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 53
Tab. 8. Hodnocení dostatečnosti dětských hřišť podle pohlaví
Ženy Muži
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v %
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v %
ANO 102 67 16 67
NE 50 33 8 33
Celkem 152 100 24 100
Zdroj: vlastní
Při analýze dostatečnosti dětských hřišť podle pohlaví mohu konstatovat, že ženy i muži
hodnotili téměř shodně. Žen kladně odpovědělo na tuto otázku 102 ze 152 (tzn. 67 %),
záporně 50, tzn. 33 %. U mužů to bylo 16, tzn. 67 % kladných odpovědí a 8, tzn. 33)
záporných odpovědí.
Graf 6. Hodnocení dostatečnosti dětských
hřišť podle pohlaví
102
16
50
8
0
20
40
60
80
100
120
Ženy Muži
Ano
Ne
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 54
Tab. 9. Hodnocení dostatečnosti dětských hřišť podle věkových skupin
Absolutní četnost
Do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více
Ano 10 63 24 15 4 3
Ne 4 24 14 5 6 4
Celkem 14 87 38 20 10 7
Relativní četnost v %
Do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více
Ano 71 72 63 75 40 43
Ne 29 28 37 25 60 57
Celkem 100 100 100 100 100 100
Zdroj: vlastní
Při analýze dostatečnosti dětských hřišť podle věkových skupin byla s počtem dětských
hřišť v blízkosti bydliště nejvíce spokojena věková skupina 41 – 50 let. Z 20 odpovědí bylo
15, tzn. 75 % kladných. Tato skupina měla ovšem v celkovém počtu 176 respondentů
zastoupení jen 11 %. Za nimi následuje věková skupina 21 – 30. Kde na tuto otázku
kladně reagovalo 63 z 87 občanů, tzn. 72 %. Respondenti ve věkové skupině 51 – 60 si
naopak myslí, že v blízkosti jejich bydliště je dětských hřišť nedostatek. Z 10 odpovědí je
jich 6, tzn. 60 % záporných.
Graf 7. Hodnocení dostatečnosti dětských hřišť podle věkových skupin
Zdroj: vlastní
10
63
24
15
4 4 3
24
14
5 6 4
0
10
20
30
40
50
60
70
Do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více
Ano
Ne
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 55
Tab. 10. Hodnocení dostatečnosti
dětských hřišť podle žen na mateřské
dovolené
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v %
Ano 91 72
Ne 35 28
Celkem 126 100
Zdroj: vlastní
Ženy na mateřské dovolené jsou ze 72 % spokojeny s počtem dětských hřišť v okolí jejich
bydliště. Ze 126 jich na tuto otázku kladně odpovědělo 91. Zbývajících 35 žen, tzn. 28 %
by ale naopak navýšení počtu dětských hřišť uvítalo.
Graf 8. Hodnocení dostatečnosti dětských hřišť
podle žen na mateřské dovolené
Zdroj: vlastní
91
35
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ano Ne
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 56
Tab. 11. Hodnocení dostatečnosti dětských hřišť podle bydliště
Lazce Neředín Nová ulice Nové Sady Povel
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Ano 16 57 30 71 27 75 24 65 22 67
Ne 12 43 12 29 9 25 13 35 11 33
Celkem 28 100 42 100 36 100 37 100 33 100
Zdroj: vlastní
Obyvatelé v místní části Nová ulice jsou s počtem dětských hřišť v okolí jejich bydliště
spokojeni nejvíce. Z 36 odpovědí jich bylo 27 kladných, tzn. 75 %. Za nimi následuje
místní část Neředín a Povel. S počtem dětských hřišť byli nejvíce nespokojeni respondenti
z místní části Lazce. Celkový počet negativních odpovědí zde byl 43 % (12 z 16).
Graf 9. Hodnocení dostatečnosti dětských hřišť
podle bydliště
16
30
27
24
22
12 12
9
13
11
0
5
10
15
20
25
30
35
Lazce
Neředín
Nová ulice
Nové Sady
Povel
Ano
NE
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 57
13.2 Analýza spokojenosti se stavem dětských hřišť v okolí bydliště
Cílem druhé otázky bylo zjistit, jak jsou občané spokojeni se stavem dětských hřišť v okolí
jejich bydliště. To znamenalo subjektivní pohled každého respondenta na celkový
technický stav dětského hřiště, dále na udržování pořádku v blízkosti hřiště a na travnatých
plochách okolo hřiště. Respondenti tuto otázku hodnotili čísly 1 – 5. Kde číslo jedna
znamenalo velmi spokojen, 2 spokojen, 3 průměrně spokojen, 4 nespokojen, 5 velmi
nespokojen. Dotazovaní ohodnotili tuto otázku průměrnou známkou 2,25. Což znamená,
že občané jsou průměrně spokojeni.
Tab. 12 Celkové hodnocení spokojenosti se stavem
dětských hřišť v okolí bydliště
Hodnocení Absolutní četnost Relativní četnost
v %
Velmi spokojen 32 18
Spokojen 84 47
Průměrně spokojen 45 26
Nespokojen 14 8
Velmi nespokojen 1 1
Celkem 176 100
Zdroj: vlastní
Z tabulky vyplývá, že 65 % občanů je velmi spokojených či spokojených se stavem
dětských hřišť v blízkosti bydliště. To znamená, že stav dětských hřišť je pro obyvatele
uspokojivý, ale zlepšení by uvítali. Velkou skupinu tvoří i respondenti, kteří ohodnotili
stav hřišť v okolí bydliště známkou tři, tedy průměrnou spokojeností. Velmi
nespokojených nebo nespokojených bylo celkem 15 lidí, tedy 9 %.
Graf 10. Celkové hodnocení spokojenosti se stavem
dětských hřišť v okolí bydliště
18%
26%
8%
47%
1%
Velmi spokojen
Spokojen
Průměrně spokojen
Nespokojen
Velmi nespokojen
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 58
Tab. 13 Hodnocení spokojenosti se stavem dětských hřišť v okolí bydliště
podle pohlaví
Ženy Muži
Hodnocení Absolutní
četnost
Relativní
četnost v %
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v %
Velmi spokojen 29 19 2 9
Spokojen 74 48 12 55
Průměrně spokojen 40 26 6 27
Nespokojen 10 6 2 9
Velmi nespokojen 1 1 0 0
Celkem 154 100 22 100
Zdroj: vlastní
Z hlediska pohlaví respondentů byli nejvíce spokojeni se stavem dětských hřišť ženy.
Kladně jich na tuto otázku odpovědělo 103 ze 154, tzn. 67 %. Muži byli spokojeni méně.
9 % bylo velmi nespokojeno a nespokojeno a 27 % spokojeno jen částečně. Pouze jedna
žena ohodnotila stav dětských hřišť známkou 5.
Graf 11. Hodnocení spokojenosti se stavem dětských hřišť
v okolí bydliště podle pohlaví
29
74
40
10
2 1
12
6
2 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Velmi spokojen
Spokojen
Průměrně spokojen
Nespokojen
Velmi nespokojen
Ženy
Muži
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 59
Tab. 14. Hodnocení spokojenosti se stavem dětských hřišť podle věkových skupin
Absolutní četnost
Hodnocení Do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 -60 61 a více
Velmi spokojen 3 20 5 2 0 1
Spokojen 8 43 17 9 4 4
Průměrně spokojen 2 19 13 6 6 1
Nespokojen 1 4 3 3 0 1
Velmi nespokojen 0 1 0 0 0 0
Celkem 14 87 38 20 10 7
Relativní četnost v %
Hodnocení Do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více
Velmi spokojen 22 23 13 10 0 14
Spokojen 57 49 45 45 40 58
Průměrně spokojen 14 22 34 30 60 14
Nespokojen 7 5 8 15 0 14
Velmi nespokojen 0 1 0 0 0 0
Celkem 100 100 100 100 100 100
Zdroj: vlastní
Z hlediska věkových skupin nejlépe ohodnotili stav dětských hřišť občané ve věku
do 20 let. 79 % bylo velmi spokojených nebo spokojených. Za nimi následují věkové
skupiny 21 – 30 a 61 a více, které dosáhly totožného počtu 72 %. Nejvíce nespokojeni byli
se stavem dětských hřišť respondenti ve věku 41 – 50 let, a to 15 %. U občanů od 51 – 60
let je 60 % se stavem dětských hřišť spokojeno jen částečně.
Graf 12. Hodnocení spokojenosti se stavem dětských
hřiště podle věkových skupin
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Do 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 a více
Velmi spokojen
Spokojen
Průměrně
spokojen
Nespokojen
Velmi nespokojen
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 60
Tab. 15 Hodnocení spokojenosti se stavem
dětských hřišť v okolí bydliště podle žen
na mateřské dovolené
Hodnocení Absolutní
četnost
Relativní
četnost v %
Velmi spokojen 26 21
Spokojen 60 47
Průměrně spokojen 33 26
Nespokojen 6 5
Velmi nespokojen 1 1
Celkem 126 100
Zdroj: vlastní
Ženy na mateřské dovolené jsou se stavem dětských hřišť z 68 % velmi spokojeny nebo
spokojeny. 86 žen z celkového počtu 126 ohodnotilo stav hřišť známkou 1 nebo 2. 26 %
žen je průměrně spokojeno. Pouze 6, tzn. 6 % respondentek je velmi nespokojených nebo
nespokojených se stavem hřišť.
Graf 13. Hodnocení spokojenosti se stavem dětských
hřišť v okolí bydliště podle žen na mateřské dovolené
21%
47%
26%
5% 1%
Velmi spokojen
Spokojen
Průměrně spokojen
Nespokojen
Velmi nespokojen
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 61
Tab. 16. Hodnocení spokojenosti se stavem dětských hřišť v okolí bydliště podle bydliště
Lazce Neředín Nová ulice Nové Sady Povel
Hodnocení Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Velmi spokojen 6 21 8 19 13 36 2 5 3 9
Spokojen 10 36 24 57 14 39 17 46 19 58
Průměrně spokojen 7 25 10 24 8 22 11 30 9 27
Nespokojen 5 18 0 0 1 3 7 19 1 3
Velmi nespokojen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Celkem 28 100 42 100 36 100 37 100 33 100
Zdroj: vlastní
Nevíce spokojeni se stavem dětských hřišť jsou obyvatelé žijící v místní části Neředín,
kde 21 % bylo velmi spokojených a 36 % spokojených. Na Nové ulici je 36 % respondentů
velmi spokojených a 39 % spokojených. Následují lokality Povel s 67 % a Lazce s 57 %
spokojenými obyvateli. Naopak zlepšení by uvítali respondenti, kteří bydlí na Nových
Sadech. 30 % z nich bylo jen částečně spokojeno a 19 % nespokojeno.
Graf 14. Hodnocení spokojenosti se stavem dětských
hřišť v okolí bydliště podle bydliště
0
5
10
15
20
25
30
Lazce
Neředín
Nová ulice
Nové Sady
Povel
Velmi spokojen
Spokojen
Průměrně spokojen
Nespokojen
Velmi nespokojen
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 62
13.3 Analýza výskytu vandalismu na mobiliáři a herních prvcích
Ve třetí zjišťovací otázce jsem se občanů ptala, zda si všimli vandalismu na mobiliáři
(lavečky, odpadkové koše, oplocení) a na herních prvcích dětských hřišť v blízkosti jejich
bydliště. V případě výskytu zvýšeného vandalismu v některé z lokalit by se učinily proti
vandalům patřičná opatření. To znamená například častější obchůzky městské policie,
případně nainstalování bezpečnostních kamer.
Tab. 17. Celkový výskyt vandalismu na mobiliáři
a herních prvcích
Absolutní četnost Relativní četnost
Ano 57 32
Ne 119 68
Celkem 176 100
Zdroj: vlastní
Vandalismu na mobiliáři a herních prvcích v okolí bydliště si všimlo 57 ze 176
respondentů, tzn. 32 %. Naopak 119 občanů (68 %) nemá pocit nebo alespoň
nezpozorovali, že by vandalové poškozovali prvky na dětských hřištích v blízkosti jejich
bydliště.
Graf 15. Celkový výskyt vandalismu
na mobiliáři a herních prvcích
57
119
0
20
40
60
80
100
120
140
Ano Ne
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 63
Tab. 18. Výskyt vandalismu na mobiliáři a herních
prvcích podle pohlaví
Ženy Muži
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Ano 49 32 8 33
Ne 103 68 16 67
Celkem 152 100 24 100
Zdroj: vlastní
Při hodnocení problematiky vandalismu podle pohlaví si ničení prvků na dětských hřištích
všímali stejně muži i ženy. Na tuto otázku žen kladně odpovědělo 32 % a mužů 33 %.
103 žen, tzn. 68 % a 16 mužů, tzn. 67 % reagovalo záporně, to znamená, že destruktivní
činnost vandalů nepozorovali.
Graf 16. Výskyt vandalismu na mobiliáři a herních
prvcích podle pohlaví
49
8
103
16
0
20
40
60
80
100
120
Ženy Muži
Ano
Ne
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 64
Tab. 19. Výskyt vandalismu na mobiliáři a herních prvcích podle
věkových skupin
Absolutní četnost
Do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více
Ano 5 24 12 9 8 0
Ne 9 63 26 11 2 7
Celkem 14 87 38 20 10 7
Relativní četnost v %
Do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více
Ano 36 28 32 45 80 0
Ne 64 72 68 55 20 100
Celkem 100 100 100 100 100 100
Zdroj: vlastní
Z tabulky vyplývá, že poškození herních prvků a mobiliáře nejčastěji pozorovali občané
ve věku 51 – 60, a to 80 %. Za nimi následuje věková skupina 41 – 50 let s 45 %.
Naopak nejméně si poničeného mobiliáře všímali občané důchodového věku nad 61 let.
Na tuto otázku záporně odpovědělo 100 % dotazovaných. Ani respondenti ve věku
od 21 – 30 let nevypozorovali zvýšený vandalismus na dětských hřištích. Odpovědí „ne“
reagovalo na tuto otázku 63 z 87 občanů, tzn. 72 %. Za nimi následuje věková skupina
31 – 40 s 68 %.
Graf 17. Výskyt vandalismu na mobiliáři
a herních prvcích podle věkových skupin
0
10
20
30
40
50
60
70
Do 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 a více
Ano
Ne
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 65
Tab. 20 Výskyt vandalismu
na mobiliáři a herních prvcích
podle žen na mateřské dovolené
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Ano 37 29
Ne 89 71
Celkem 126 100
Zdroj: vlastní
Ženy na mateřské dovolené odpovídali na tuto otázku ze 71 % pozitivně, tedy že 89 žen
ze 126 nepociťuje zvýšený výskyt vandalismu na dětských hřištích v okolí jejich bydliště.
Jen 37, tzn. 29 % žen z celkového počtu 126 odpovědělo kladně. To znamená, že se
naopak s vandalismem na dětských hřištích v blízkosti svých bydlišť setkaly.
Graf 18. Výskyt vandalismu na mobiliáři
a herních prvcích podle žen na mateřské dovolené
Zdroj: vlastní
37
89
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ano Ne
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 66
Tab. 21. Výskyt vandalismu na mobiliáři a herních prvcích podle místa bydliště
Lazce Neředín Nová ulice Nové Sady Povel
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
v %
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
v %
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
v %
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
v %
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
v %
Ano 10 36 14 33 12 33 7 19 14 42
Ne 18 64 28 67 24 67 30 81 19 58
Celkem 28 100 42 100 36 100 37 100 33 100
Zdroj: vlastní
Z odpovědí respondentů vyplývá, že se mobiliář a herní prvky stávají nejčastěji cílem
vandalů v místní části Povel, kde 42 % dotazovaných odpovědělo kladně na problém
týkající se poškozování dětských hřišť. Lazce s 36 % jsou druhou lokalitou, která se podle
odpovědí respondentů potýká s vandalismem. Nejméně se pak setkávají s vandalismem
obyvatelé Nových Sadů, kde na tento dotaz pozitivně reagovalo 81 % osob. Za nimi
následuje Neředín a Nová ulice se shodným počtem 67 %.
Graf 19. Výskyt vandalismu na mobiliáři a herních
prvcích podle bydliště
10
14
12
7
14
18
28
24
30
19
0
5
10
15
20
25
30
35
Lazce
Neředín
Nová ulice
Nové Sady
Povel
Ano
Ne
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 67
13.4 Analýza vhodnosti doplnění dětských hřišť o další herní prvky
Čtvrtá a poslední otázka byla rozdělena do dvou částí. V první z nich měli respondenti
odpovědět na dotaz, zda si myslí, že by bylo vhodné doplnit dětské hřiště v blízkosti
bydliště o další herní prvky nebo případně o lavičky či odpadkové koše.
V případě, že na tento dotaz odpověděli kladně, následovala polozavřená otázka, kde měli
na výběr z několika herních prvků, případně mohli doplnit i vlastní nápad. Počet herních
prvků, které si mohli respondenti zvolit, nebyl pevně daný. Občané měli možnost vybrat
si libovolný počet herních prvků.
Tab. 22. Celkové hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť o další
herní prvky
Absolutní četnost Relativní četnost
Ano 107 61
Ne 69 39
Celkem 176 100
Zdroj: vlastní
Z celkového počtu 176 respondentů si 61 % myslí, že by bylo vhodné doplnit dětská hřiště
o další herní prvky. 69, tzn. 39 % občanů se domnívá, že množství herních prvků
je dostačující a není potřeba jej více rozšiřovat.
Graf 20. Celkové hodnocení vhodnosti
doplnění dětských hřišť o další herní prvky
0
20
40
60
80
100
120
Ano Ne
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 68
Tab. 23. Celkové hodnocení vhodnosti doplnění
dětských hřišť konkrétními herními prvky
Herní prvek Absolutní četnost Relativní četnost
Herní sestava 24 11,3
Houpačka 41 19,2
Lavečky 3 1,4
Kolotoč 16 7,5
Odpadkový koš 1 0,5
Prolézačky 50 23,5
Pružinové houpadlo 26 12,2
Skluzavka 33 15,5
Celkem 213 100
Zdroj: vlastní
Podle této tabulky občané na hřištích nejvíce postrádají herní prolézačky. Z celkového
počtu 213 herních prvků by si 50, tzn. 23,5 % občanů velmi přálo doplnit hřiště právě
o tento prvek. Za ním následuje s 19,2 % houpačka, 15,5 % skluzavka, 12,2 % pružinové
houpadlo, 11,3 % herní sestava, 8,9 % pískoviště a 7,5 % kolotoč. Tři respondenti by chtěli
na dětské hřiště přidat lavičku a jednomu respondentovi chybí u hrací plochy odpadkový
koš.
Graf 21. Celkové hodnocení vhodnosti doplnění
dětských hřišť konkrétními herními prvky
Zdroj: vlastní
11,3%
19,2%
23,5%
8,9%
12,2%
15,5%
0,5% 7,5%
1,4%
Herní sestava Houpačka Prolézačky
Lavečky Kolotoč Odpadkový koš
Pískoviště Pružinové houpadlo Skluzavka
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 69
Tab. 24 Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť
o další herní prvky podle pohlaví
Ženy Muži
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
v %
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
v %
Ano 94 62 14 58
Ne 58 38 10 42
Celkem 152 100 24 100
Zdroj: vlastní
Z hlediska pohlaví jsou to ženy, které by si přály přidat jeden nebo více prvků na hřiště
v blízkosti jejich bydliště. 94 ze 152 žen, tzn. 62 % odpovědělo na tuto otázku kladně.
I muži by ale uvítali zvýšení počtu herních prvků dětských hřišť. Kladně jich na tento dotaz
reagovalo 58 %.
Graf 22. Hodnocení vhodnosti doplnění
dětských hřišť o další herní prvky
94
58
14
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ano Ne
Ženy
Muži
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 70
Tab. 25. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními
herním prky podle pohlaví
Ženy Muži
Herní prvek/mobiliář Absolutní
četnost
Relativní
četnost
v %
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
v %
Herní sestava 22 12 2 6
Houpačka 34 19 7 21
Lavičky 3 2 0 0
Kolotoč 15 8 1 3
Odpadkový koš 1 1 0 0
Pískoviště 15 8 4 11
Prolézačky 43 24 7 21
Pružinové houpadlo 20 11 6 17
Skluzavka 26 15 7 21
Celkem 179 100 34 100
Zdroj: vlastní
Z pohledu žen to jsou prolézačky, které na hřištích chybí nejvíce. Za nimi následuje
houpačka s 19 % a skluzavka s 15 %. Dále by ženy doplnily dětská hřiště o herní sestavy
(12 %) a pružinová houpadla (11 %). Muži postrádají na hřištích houpačky, prolézačky
a skluzavky. Všechny tyto prvky mají shodně po 21 %.
Graf 23. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními
herními prvky podle pohlaví
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Herní sestava
Houpačka
Prolézačky
Lavičky
Kolotoč
Odpadkový koš
Pískoviště
Pružinové houpadlo
Skluzavka
Ženy
Muži
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 71
Tab. 26. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť o další herní
prvky podle věkových skupin
Absolutní četnost
Do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více
Ano 6 53 27 9 7 4
Ne 8 34 11 11 3 3
Celkem 14 87 38 20 10 7
Relativní četnost v %
Do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více
Ano 43 61 71 45 70 57
Ne 57 39 29 55 30 43
Celkem 100 100 100 100 100 100
Zdroj: vlastní
Zvýšení počtu herních prvků by nejvíce uvítala věková skupina 31 – 40 let.
Z 38 respondentů bylo 27 kladných reakcí, tzn. 71 %. 70 % občanů ve věku od 51 do 60 let
se domnívá, že počet herních prvků na hřištích v okolí jejich bydliště není dostatečný.
Doplnění hřišť o herní prvky by dále přivítali občané ve věku od 21 – 30 (61 %). Naopak
věkové skupině do 20 let připadá množství herních prvků na hřištích uspokojivý.
Graf 24. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských
hřišť o další herní prvky podle věkových skupin
0
10
20
30
40
50
60
Do 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 a více
Ano
Ne
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 72
Tab. 27. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními herními
prvky podle věkových skupin
Absolutní četnost
Herní prvek/mobiliář
Do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více
Herní sestava 1 15 3 3 0 2
Houpačka 3 17 12 2 6 1
Lavičky 0 3 0 0 0 0
Kolotoč 2 7 4 1 2 0
Odpadkový koš 0 1 0 0 0 0
Pískoviště 2 10 4 0 2 1
Prolézačky 3 26 9 6 2 4
Pružinové houpadlo 2 13 3 1 2 5
Skluzavka 1 19 9 0 2 2
Celkem 14 111 44 13 16 15
Relativní četnost v %
Herní prvek/mobiliář
Do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více
Herní sestava 7 14 7 23 0 13
Houpačka 22 15 27 15 40 7
Lavičky 0 3 0 0 0 0
Kolotoč 14 6 9 8 12 0
Odpadkový koš 0 1 0 0 0 0
Pískoviště 14 9 9 0 12 7
Prolézačky 22 23 21 46 12 27
Pružinové houpadlo 14 12 7 8 12 33
Skluzavka 7 17 20 0 12 13
Celkem 100 100 100 100 100 100
Zdroj: vlastní
Na tuto otázku bylo u občanů do 20 let nejčastější odpovědí doplnění hřiště o houpačky
(22 %) a prolézačky (22 %). Věková skupina 21 – 30 nejvíce volila herní prvek prolézačky
(26 %) a skluzavky (17 %). Respondenti ve věku od 31 – 40 let na hřištích postrádají
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 73
0
5
10
15
20
25
30
Herní sestava
Houpačka
Lanové průlezky
Lavičky
Kolotoč
Odpadkový koš
Pískoviště
Pružinové houpadlo
Skluzavka
Do 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 a více
houpačky (27 %) a dále prolézačky (21 %). U občanů ve věku 41 – 50 byly opět
nejchtěnější prolézačky (46 %). Věková skupina 51 – 60 let nejčastěji jako chybějící prvek
označila houpačku (40 %) a s 12 % poté následovala skluzavka, kolotoč, pískoviště,
pružinové houpadlo a prolézačky.
Graf 25. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními herními
prvky podle věkových skupin
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 74
Tab. 28 Hodnocení vhodnosti doplnění dětských
hřišť o další herní prvky podle žen na mateřské
dovolené
Absolutní četnost Relativní četnost
v %
Ano 77 61
Ne 49 39
Celkem 126 100
Zdroj: vlastní
Z tabulky vyplývá, že 77 ze 126, tzn. 61 % žen na mateřské dovolené by zvýšení počtu
herních prvků v okolí bydliště uvítalo. Jen 49, tzn. 39 % žen se domnívá, že je současné
množství herních prvků dostatečné.
Graf. 26. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských
hřišť o další herní prvky podle žen na mateřské
dovolené
77
49
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ano Ne
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 75
Tab. 29. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť
konkrétními herním prvky podle žen na mateřské dovolené
Herní prvek/Mobiliář Absolutní četnost Relativní četnost v %
Herní sestava 16 11
Houpačka 26 18
Lavičky 3 2
Kolotoč 13 9
Odpadkový koš 1 1
Pískoviště 13 9
Prolézačky 32 22
Pružinové houpadlo 16 11
Skluzavka 25 17
Celkem 145 100
Zdroj: vlastní
Ženy na mateřské dovolené by nejčastěji doplnily herní hřiště o prolézačky (22 %) a dále
pak o houpačky (18 %), skluzavky (17 %), pružinová houpadla (11 %) a herní sestavy
(11 %). Z mobiliáře by 3 ženy přidaly k hracím plochám lavičky a 1 žena odpadkový koš.
Graf 27. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských
hřišť konkrétními herními prvky podle žen
na mateřské dovolené
Zdroj: vlastní
11%
18%
1% 9% 2% 22%
9%
11%
17%
Herní sestava Houpačka Prolézačky
Lavičky Kolotoč Odpadkový koš
Pískoviště Pružinové houpadlo Skluzavka
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 76
Tab. 30. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť o další herní prvky
podle bydliště
Lazce Neředín Nová ulice Nové Sady Povel
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
v %
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
v %
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
v %
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
v %
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
v %
Ano 19 68 22 52 18 50 27 73 21 64
Ne 9 32 20 48 18 50 10 27 12 36
Celkem 28 100 42 100 36 100 37 100 33 100
Zdroj: vlastní
Z pohledu jednotlivých lokalit města Olomouce by nejvíce uvítali doplnění dětských prvků
na dětských hřištích na Nových Sadech, zde kladně na tuto otázku reagovalo 73 %
dotazovaných. Druhou lokalitou jsou Lazce, kde je podle 19 z 28, tzn. 68 % obyvatel
nedostatek herních prvků. Následuje Povel s 64 %. Respondenti z místních částí Neředín
a Nová ulice hodnotí dostatečnost herních prvků na dětských hřištích jako uspokojivou.
Graf 28. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských
hřišť o další herní prvky podle bydliště
19
22
18
27
21
9
20
18
10
12
0
10
20
30
40
Lazce Neředín Nová
ulice
Nové
Sady
Povel
Ano
Ne
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 77
Tab. 31. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními herními prvky podle
bydliště
Lazce Neředín Nová ulice Nové Sady Povel
Herní prvky/
Mobiliář Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Absolutní
četnost
Relativní
četnost v
%
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
Absolutní
četnost
Relativní
četnost
Herní sestava 3 8 7 15 2 5 6 12 6 18
Houpačka 10 27 5 10 11 25 15 29 1 3
Lavičky 0 0 2 4 1 2 0 0 0 0
Kolotoč 0 0 8 17 2 5 0 0 6 18
Odpadkový koš 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Pískoviště 9 24 1 2 2 5 7 13 0 0
Prolézačky 7 19 10 21 11 25 9 17 13 39
Pružinové
houpadlo 1 3 8 16 6 14 6 12 5 16
Skluzavka 7 19 6 13 8 19 9 17 2 6
Celkem 37 100 48 100 43 100 52 100 33 100
Zdroj: vlastní
V místní části Lazce by obyvatelé nejvíce uvítali doplnění hřišť houpačkami, za nimi
následují pískoviště, prolézačky a skluzavky. V Neředíně byly nejčastěji zmiňovány
prolézačky s 21 %, dále kolotoč (17 %), pružinové houpadlo (16 %) a herní sestava (15 %).
Obyvatelé na Nové ulici by do hřišť v blízkosti svého bydliště přidali houpačky,
prolézačky, skluzavky a pružinová houpadla. Dětská hřiště na Nových Sadech by podle
respondentů bylo vhodné doplnit o houpačky, skluzavky, prolézačky a pískoviště. Občané
žijící v místní části Povel velmi často jako chybějící herní prvek zmiňovaly prolézačky.
Za nimi pak dále herní sestavy, kolotoče a pružinová houpadla.
Graf 29. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť
konkrétními herními prvky podle bydliště
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Herní sestava
Houpačka
Lavičky
Kolotoč
Odpadkový koš
Pískoviště
Prolézačky
Pružinové houp adlo
Skluzavka
Lazce
Neředín
Nová ulice
Nové Sady
Povel
Zdroj: vlastní
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 78
13.5 Celkové vyhodnocení výsledků šetření
Analýzu potřebnosti dětských hřišť jsem provedla prostřednictvím dotazníkového šetření.
Dotazník se skládal z celkem 8 otázek, z nichž 4 byly zformovány za účelem zjištění
potřebnosti dětských hřišť, ostatní sloužily ke specifikování respondentů. Dohromady jsem
získala 176 dotazníků.
U první otázky jsem se občanů ptala, zda jsou spokojeni s množstvím dětských hřišť
v okolí bydliště. Na tento dotaz jsem dostala celkem 118 kladných odpovědí, tzn. 67 %.
Záporných odpovědí bylo tedy 58, tzn. 33 %. Většině občanů tedy přijde počet dětských
hřišť v blízkosti bydliště dostatečný.
Druhá otázka zjišťovala spokojenost občanů se stavem dětských hřišť v okolí bydliště.
Tzn. hodnocení nejen herních prvků na dětském hřišti, ale i jeho mobiliáře a pořádku
v okolí hřiště. Z výsledku šetření vyplývá, že 116, tzn. 65 % občanů je velmi spokojených
nebo spokojených. 45 respondentů je částečně spokojeno. Velmi nespokojeno nebo
nespokojeno je 15, tzn. 9 % respondentů. Celková průměrná známka odpovědí je 2,25, což
znamená, že občané jsou se stavem dětských hřišť v blízkosti bydliště spokojeni.
Třetí otázka byla zaměřena na zhodnocení problematiky vandalismu na mobiliáři a herních
prvcích v okolí bydliště. Důvodem bylo zjištění problémových lokalit, na základě kterého
by se učinila bezpečnostní opatření. Na otázku kladně reagovalo 57 respondentů, tzn. 32 %
občanů. Zbylých 119 respondentů, tzn. 68 % dotazovaných naopak poškozování herních
prvků na dětských hřištích vandaly nepozorovalo.
Čtvrtá otázka se skládala ze dvou částí. V první části občané odpovídali na otázku, zda si
myslí, že by bylo vhodné doplnit dětské hřiště o další herní prvky či případně o mobiliář.
V případě, že na tento dotaz odpověděli kladně, následovala polozavřená otázka, kde měli
na výběr z několika herních prvků. 107 respondentů, tzn. 61 % odpovědělo na první část
otázky kladně, 69 respondentů, tzn. 39 % záporně. Z celkového počtu 213 herních prvků
respondenti nejčastěji vybírali prolézačky (23,5 %), houpačky (19,2 %), skluzavky
(15,5 %), pružinová houpadla (12,2 %) a herní sestavy (11,3 %).
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 79
ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení problematiky dětských hřišť, jejich vyhovujícího
počtu a vybavenosti pro veřejnost a dále zhodnocení nákladnosti na pořízení herních prvků,
jejich údržbu a opravu v rámci rozpočtu města Olomouce.
Analýzu potřebnosti dětských hřišť jsem provedla prostřednictvím dotazníkového šetření,
které navazovalo na demografický průzkum prováděný v letech 2004 – 2005.
Prostřednictvím odboru koncepce a rozvoje a odboru životního prostředí, oddělení péče
o zeleň bylo vytipováno 12 lokalit vhodných pro umístění herních prvků a rozšíření herních
ploch. Záměrem mého dotazníkového šetření bylo oslovit obyvatele městských částí
s rozsáhlou sídlištní a bytovou zástavbou, ve kterých již byla započata nebo proběhla
obnova dětských hřišť a pískovišť.
Z výsledků dotazníkového šetření vyhodnocovaného podle městských částí, které bylo
pro účely mojí bakalářské práce nevýznamnější, vyplývá, že nejspokojenější se stavem
dětských hřišť jsou obyvatelé Neředína a Nové ulice, naopak zlepšení stavu dětských hřišť
by uvítali respondenti žijící v místní části Povel a Lazce. Výskyt zvýšeného vandalismu
pozorují občané z lokality Povel. Na Nových Sadech, Nové ulici a v Neředíně se podle
odpovědní respondentů zvýšený vandalismus herních prvků nevyskytuje. Zvýšení počtu
herních prvků by přivítali obyvatelé Nových Sadů a Lazců. Naopak se stávajícím počtem
herních prvků jsou spokojeni respondenti z místních částí Neředín a Nová ulice. Co se týče
doplnění hřišť o konkrétní herní prvky, obyvatelé Nových Sadů nejčastěji vybírali
houpačky, prolézačky a pružinová houpadla. Respondenti žijící v místní části Lazce
postrádají na dětských hřištích houpačky, pískoviště, prolézačky a skluzavky. Obyvatelům
Nové ulice nejvíce chybí Prolézačky, houpačky a skluzavky. Občané Neředína by uvítali
doplnění dětských hřišť o prolézačky, kolotoče, herní sestavy a pružinová houpadla.
Dotazovaní bydlící na Povlu nejčastěji zmiňovali prolézačky, herní sestavy, kolotoče a
pružinová houpadla.
Výstup z dotazníkového šetření prokázal, že v modelové části města, která sestávala
z lokalit Nová ulice, Nové Sady a Povel došlo ke shodě s vybranými 12 lokalitami
pro obnovu dětských hřišť, které byly Radou města Olomouce navrženy k rekonstrukci.
Mnou provedený průzkum také zhodnotil potřebnost rekonstrukce případně doplnění
dětských hřišť v lokalitách Lazce a Neředín, které budou podkladem pro zařazení
do obnovy z rozpočtu města Olomouce v následujících letech.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 80
RESÜMEE
Mein fachliches Praktikum vorlief auf dem Magistrat der Stadt Olomouc. Ich war auf der
Sektion der Pflege von Grünflächen der Umweltabteilung. Hier bietet man mir das Thema:
„Die Problematik von Kinderspielplätzen in der Stadt Olomouc“.
Ich habe mit Organisationsstruktur den Magistrat und mit Tätigkeiten der Umweltabteilung
und der Sektion der Pflege von Grünflächen, die staatliche Verwaltung und auch
Selbstverwaltung eintreten, kennen gelernt.
Das Hauptziel der Arbeit ist die Auswertung der Problematik von Kinderspielplätzen, ihre
Zahl und Ausstattung für die Öffentlichkeit und die Kostspieligkeit für Anschaffung
Spielelemente, ihre Instandhaltung und Reparatur im Rahmen von Haushalt der Stadt
Olomouc.
Durch die Umweltabteilung und die Abteilung von Konzeption und Entwicklung waren 12
Lokalitäten geeignet für Platzierung Spielelemente und Erweiterung Spielplätze. Meine
Aufgabe war Ausarbeite der Analyse der Brauchbarkeit von Kinderspielplätzen, die die
Brauchbarkeit der Erweiterung und der Renovierung Spielplätzen in Neubausiedlungen
bewerten soll. Meine Analyse machte ich durch Fragenbogen, die auf
Informationskampagne und demografische Untersuchung, die in Jahre 2004 – 2005
durchgeführt wurde, anschließen.
Die eigene Untersuchung sollte nicht nur Lokalitäten aufdecken, in welche nach den
Meinungen Bewohner eigenen staatlichen Teilen nicht zu vielen Kinderspielplätzen sind.
Wichtig war auch die Vergleichung der Analyse mit 12 vorgeschlagenen Lokalitäten.
In dem theoretischen Teil der Bakkalaureusarbeit beschränkte ich Begriffe wie staatliche
Verwaltung und Selbstverwaltung, Bezirk, Gemeinde und statutarische Stadt. Dann ist kurz
die statutarische Stadt Olomouc vorstellt.
In dem praktischen Teil beschreibe ich Kompetenzen und Befugnisse der
Umweltabteilung und der Abteilung von Konzeption und Entwicklung. Ich definierte ich
auch Begriffe, die Kinderspielplätzen und Kindersandkästen betrifft. Groß Teil den
praktischen Teil widmete ich den Fragenbogen. Die Untersuchung bewertet die
Brauchbarkeit Erweiterung und Renovierung von Spielplätzen in Neubausiedlungen auf
dem Gebiet der Stadt Olomouc.
Im Ende der Arbeit ist Auswertung der Analyse und Interpretation Ergebnisse.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 81
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
Monografické publikace:
[1] PRŮCHA, Petr. Veřejná správa a samospráva. 1. vyd. Praha: Vysoká škola
aplikovaného práva, 2004. 241 s. ISBN 80-86775-03-8.
[2] POMAHAČ, Richard. Veřejná správa. Praha: C. H. Beck, 2002. 278 s. ISBN 08-
7179-748-0.
[3] DUBEN, Rostislav. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Vysoká škola
ekonomická, 2000. 325 s. ISBN 80-245-0049-3.
[4] PŘIBOVÁ, Marie a kolektiv. Marketingový výzkum v praxi. Praha: Grada, 1996.
248 s. ISBN 80-7169-299-9.
[5] SVOBODA, Ivo, SCHELLE, Karel. Základy organizace veřejné správy. 1. vyd.
Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2006. 206 str. ISBN 80-239-8011-4.
[6] PRŮCHA, Petr. Správní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 360 s. ISBN
80-210-3350-9.
[7] MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing, a. s., 2003. 368 str. ISBN 80-247-0650-4.
[8] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
[9] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.
[10] Vyhláška č. 135/2004 Sb., v platném znění.
[11] Norma ČSN EN 1176.
[12] Norma ČSN EN 1177.
[13] FLORA SERVIS, Lubomír Straka. Pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu
dětských hřišť a zařízení dětských hřišť.
[14] Anketní kampaň „Pískoviště na našem sídlišti“.
[15] Důvodová zpráva pro Radu města Olomouce
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 82
Internetové zdroje:
[16] Magistrát města Olomouce [online]. [cit. 2008-11-12]. Dostupný z WWW:
.
[17] Magistrát města Olomouce: Organizační struktura [online]. [cit. 2008-11-12].
Dostupný z WWW:
.
[18] Magistrát města Olomouce: Odbory magistrátu [online]. [cit. 2008-11-13].
Dostupný z WWW:
.
[19] Magistrát města Olomouce: Odbor životního prostředí [online]. [cit. 2008-11-13].
Dostupný z WWW:
.
[20] Magistrát města Olomouce: Odbor koncepce a rozvoje [online]. [cit. 2008-11-13].
Dostupný z WWW:
.
[21] Magistrát města Olomouce: Mapa dětských hřišť [online]. [cit. 2008-11-13].
Dostupný z WWW:
plochy_(cesky)>.
[22] Wikipedie: Dětské hřiště [online]. [cit. 2008-11-15]. Dostupný z WWW:
4%9B>.
[23] Wikipedie: Skluzavka [online]. [cit. 2008-11-15]. Dostupný z WWW:
.
[24] Wikipedie: Houpačka [online]. [cit. 2008-11-15]. Dostupný z WWW:
.
[25] Wikipedie: Pískoviště [online]. [cit. 2008-11-15]. Dostupný z WWW:
.
[26] Wikipedie: Hra [online]. [cit. 2008-11-15]. Dostupný z WWW:
.
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 83
[27] Pampeliška [online]. [cit. 2008-12-2]. Dostupný z WWW:
.
[28] Český statistický úřad [online]. [cit. 2008-12-2]. Dostupný z WWW:
710107m40.jpg>.
[29] Dřevovýroba Miloš Procházka [online]. [cit. 2008-12-2]. Dostupný z WWW:
.
[30] Dětská hřiště [online]. [cit. 2008-12-2]. Dostupný z WWW:
.
[31] Wikipedie: Olomouc [online]. [cit. 2008-12-5]. Dostupný z WWW:
 
Osobní konzultace:
[32] Ing. Jitka Štěpánková, Odbor životního prostředí, Magistrát města Olomouce
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 84
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
apod. A podobně
a. s. Akciová společnost
ČOI Česká obchodní inspekce
ČR Česká republika
ČSN Česká technická norma
EU Evropská unie
g Gram
HIC Kritérium poranění hlavy
Ing. Inženýr/inženýrka
mm Milimetr
MmOl Magistrát města Olomouce
ml Mililitr
např. Například
Obr. Obrázek
odd. Oddělení
OKR Odbor koncepce a rozvoje
OŽP Odbor životního prostředí
RMO Rada města Olomouce
Sb. Sbírka
SmOl Statutární město Olomouc
Tab. Tabulka
tj. To je
VFO Výstaviště Flora Olomouc
viz. Lze vidět
ZMO Zastupitelstvo města Olomouce
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 85
% Procento
§ Paragraf
č. Číslo
´ Minuta
° Stupeň
/ Lomeno
x Krát
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 86
SEZNAM OBRÁZKŮ
Obr. 1. Olomouc – Horní náměstí .....................................................................................15
Obr. 2. Geografická mapa Olomouckého kraje ................................................................16
Obr. 3. Organizační struktura Magistrátu města Olomouce ..............................................20
Obr. 4. Pískoviště...............................................................................................................28
Obr. 5. Skluzavka...............................................................................................................29
Obr. 6. Vahadlová houpačka .............................................................................................29
Obr. 7. Mapa 12 schválených lokalit ................................................................................44
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 87
SEZNAM TABULEK
Tab. 1. Hygienické limity pro vybrané indikátory mikrobiologického a parazitologického
znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách........................................ 40
Tab. 2. Pořizovací náklady a náklady na běžnou roční údržbu na doposud zrealizovaná
a zrekonstruovaná dětská hřiště, dětské koutky a pískoviště od roku 2003 – 2008 v rámci
OŽP odd. péče o zeleň ......................................................................................................... 42
Tab. 3. Rozdělení respondentů podle věkových skupin ...................................................... 49
Tab. 4. Rozdělení respondentů podle pohlaví ..................................................................... 50
Tab. 5. Rozdělení respondentů podle bydliště .................................................................... 51
Tab. 6. Rozdělení respondentek podle mateřské dovolené ................................................. 52
Tab. 7. Celkové hodnocení dostatečnosti dětských hřišť .................................................... 53
Tab. 8. Hodnocení dostatečnosti dětských hřišť podle pohlaví .......................................... 54
Tab. 9. Hodnocení dostatečnosti dětských hřišť podle věkových skupin ........................... 55
Tab. 10. Hodnocení dostatečnosti dětských hřišť podle žen na mateřské dovolené ........... 56
Tab. 11. Hodnocení dostatečnosti dětských hřišť podle bydliště ........................................ 57
Tab. 12. Celkové hodnocení spokojenosti se stavem dětských hřišť v okolí bydliště ........ 58
Tab. 13. Hodnocení spokojenosti se stavem dětských hřišť v okolí bydliště podle pohlaví59
Tab. 14. Hodnocení spokojenosti se stavem dětských hřišť podle věkových skupin .......... 60
Tab. 15. Hodnocení spokojenosti se stavem dětských hřišť v okolí bydliště podle žen na
mateřské dovolené .............................................................................................................. 61
Tab. 16. Hodnocení spokojenosti se stavem dětských hřišť v okolí bydliště podle bydliště62
Tab. 17. Celkový výskyt vandalismu na mobiliáři a herních prvcích ................................. 63
Tab. 18. Výskyt vandalismu na mobiliáři a herních prvcích podle pohlaví ...................... 64
Tab. 19. Výskyt vandalismu na mobiliáři a herních prvcích podle věkových skupin ........ 65
Tab. 20. Výskyt vandalismu na mobiliáři a herních prvcích podle žen na mateřské dovolené
............................................................................................................................................. 66
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 88
Tab. 21. Výskyt vandalismu na mobiliáři a herních prvcích podle místa bydliště ............. 67
Tab. 22. Celkové hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť o další herní prvky ......... 68
Tab. 23. Celkové hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními herními prvky
............................................................................................................................................. 69
Tab. 24. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť o další herní prvky podle pohlaví 70
Tab. 25. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními herním prky podle
pohlaví ................................................................................................................................ 71
Tab. 26. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť o další herní prvky podle věkových
skupin .................................................................................................................................. 72
Tab. 27. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními herními prvky podle
věkových skupin ................................................................................................................. 73
Tab. 28. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť o další herní prvky podle žen na
mateřské dovolené .............................................................................................................. 75
Tab. 29. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními herním prvky podle
žen na mateřské dovolené ................................................................................................... 76
Tab. 30. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť o další herní prvky podle bydliště 77
Tab. 31. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními herními prvky podle
bydliště ................................................................................................................................ 78
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 89
SEZNAM GRAFŮ
Graf 1. Rozdělení respondentů podle věkových skupin ..................................................... 50
Graf 2. Rozdělení respondentů podle pohlaví ..................................................................... 50
Graf 3. Rozdělení respondentů podle bydliště .................................................................... 51
Graf 4. Rozdělení respondentek podle mateřské dovolené ................................................. 52
Graf 5. Celkové hodnocení dostatečnosti dětských hřišť .................................................... 53
Graf 6. Hodnocení dostatečnosti dětských hřišť podle pohlaví .......................................... 54
Graf 7. Hodnocení dostatečnosti dětských hřišť podle věkových skupin ........................... 55
Graf 8. Hodnocení dostatečnosti dětských hřišť podle žen na mateřské dovolené ............. 56
Graf 9. Hodnocení dostatečnosti dětských hřišť podle bydliště .......................................... 57
Graf 10. Celkové hodnocení spokojenosti se stavem dětských hřišť v okolí bydliště ........ 58
Graf 11. Hodnocení spokojenosti se stavem dětských hřišť v okolí bydliště podle pohlaví 59
Graf 12. Hodnocení spokojenosti se stavem dětských hřišť podle věkových skupin ......... 60
Graf 13. Hodnocení spokojenosti se stavem dětských hřišť v okolí bydliště podle žen na
mateřské dovolené .............................................................................................................. 61
Graf 14. Hodnocení spokojenosti se stavem dětských hřišť v okolí bydliště podle bydliště62
Graf 15. Celkový výskyt vandalismu na mobiliáři a herních prvcích ................................. 63
Graf 16. Výskyt vandalismu na mobiliáři a herních prvcích podle pohlaví ..................... 64
Graf 17. Výskyt vandalismu na mobiliáři a herních prvcích podle věkových skupin ........ 65
Graf 18. Výskyt vandalismu na mobiliáři a herních prvcích podle žen na mateřské dovolené
............................................................................................................................................. 66
Graf 19. Výskyt vandalismu na mobiliáři a herních prvcích podle místa bydliště ............. 67
Graf 20. Celkové hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť o další herní prvky ......... 68
Graf 21. Celkové hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními herními prvky
............................................................................................................................................. 69
Graf 22. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť o další herní prvky podle pohlaví 70
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 90
Graf 23. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními herním prky podle
pohlaví ................................................................................................................................ 71
Graf. 24. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť o další herní prvky podle věkových
skupin .................................................................................................................................. 72
Graf 25. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními herními prvky podle
věkových skupin ................................................................................................................. 74
Graf 26. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť o další herní prvky podle žen na
mateřské dovolené .............................................................................................................. 75
Graf 27. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními herním prvky podle
žen na mateřské dovolené ................................................................................................... 76
Graf 28. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť o další herní prvky podle bydliště 77
Graf 29. Hodnocení vhodnosti doplnění dětských hřišť konkrétními herními prvky podle
bydliště ................................................................................................................................ 78
UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 91
SEZNAM PŘÍLOH
P I Popis herního prvku
P II Pokyny pro zařízení
P III Prohlášení o shodě
P IV Dotazník
P V Mapa 26 městských částí
PŘÍLOHA P I: POPIS HERNÍHO PRVKU
PŘÍLOHA P II: POKYNY PRO ZAŘÍZENÍ
PŘÍLOHA P III: PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
PŘÍLOHA P IV: DOTAZNÍK
ŘÍLOHA P V: MAPA 26 MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.